ความเป็นมา

สำนักวิทยบริการกับการเป็น Green Office

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ทำข้อตกลงกับวิทยาเขตปัตตานี ในการขับเคลื่อนและเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อเป็นต้นแบบอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และนำไปสู่การรับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียว จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ ได้กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งกำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้
1) มุ่งมั่นปฏิบัติตามกฏหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน
2) มุ่งมั่นในการควบคุมการใช้พลังงานและทรัพยากรต่าง ๆ ของสำนักงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
3) มุ่งมั่นในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4) มุ่งมั่นในการลดการปล่อยขยะของเสียและมลพิษอื่น ๆ จากทุกกิจกรรมในการทำงาน
5) มุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากทุกกิจกรรมในการดำเนินงานภายในสำนักงาน
6) ขับเคลื่อนโครงการ Green Office สำนักวิทยบริการ เพื่อตอบสนองการขับเคลื่อนโครงการ Green and Clean Campus ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
7) ประกาศสื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อมต่อบุคลากรภายใน และเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอกให้ทราบถึงความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสำนักงาน
8) จัดประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร เพื่อทบทวนนโยบายสิ่งแวดล้อมปีละ 2 ครั้ง

นโยบายสำนักงานสีเขียว

นโยบายสำนักงานสีเขียว