ติดต่อ

Green OAR “สำนักฯ รักษ์โลก”

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เลขที่ 181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทรศัพท์ +66 73 33 1300 โทรสาร +66 73 33 3587
อีเมล oar@psu.ac.th 
เว็บไซต์หน่วยงาน https://www.oas.psu.ac.th
เว็บไซต์สำนักงานสีเขียว https://greenoar.oas.psu.ac.th