บันทึกสถิติผู้ใช้ทรัพยากร

ระบบบันทึกสถิติผู้ใช้ทรัพยากร

  • - เทคโนโลยีทางการศึกษา (อาคาร 16) ให้ระบุค่าตามจริง
    - หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้เก่า (อาคาร 17) ให้ระบุค่าเป็น 0
    - สำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) ให้ระบุค่าจากตารางสถิติผู้ใช้ทรัพยากรภายนอก (ผู้ใช้บริการหอสมุดฯ)

สถิติผู้ใช้ทรัพยากร

สถิติผู้ใช้ทรัพยากรภายใน (บุคลากรสำนักวิทยบริการ)

สถิติผู้ใช้ทรัพยากรภายนอก (ผู้ใช้บริการหอสมุดฯ)