ข่าวสารและกิจกรรม

บุคลากรร่วมกัน Big Cleaning ทำความสะอาดบริเวณรอบสำนักวิทยบริการ
อาคาร 17 สำนักวิทยบริการ กำหนดเป้าหมายสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2565 ด้านการใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง การใช้น้ำ การใช้กระดาษ ปริมาณของเสียที่นำกลับมาใ…
สำนักวิทยบริการจัดให้ความรู้กับบุคลากร เรื่อง การปลูกจิตสำนึกรักษ์พลังงานและก๊าซเรือนกระจกในองค์กร
สำนักวิทยบริการ ร่วมกับ สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “American Corners Air Quality Learnin…