หน้าหลัก

"สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อเป็นต้นแบบอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และนำไปสู่การรับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียว จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

ข่าวสารและกิจกรรม

สถิติการใช้ทรัพยากรในหน่วยงาน

สถิติการใช้ทรัพยากรน้ำทั้งหมด

สถิติการใช้ทรัพยากรไฟฟ้าทั้งหมด

สถิติการใช้ทรัพยากรเชื้อเพลิงทั้งหมด

สถิติการใช้ทรัพยากรกระดาษทั้งหมด

สถิติขยะทั้งหมด

สถิติสภาพอากาศทั้งหมด

สถิติการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด

ภาพและวิดีโอ Green OAR

แหล่งความรู้สีเขียว

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

เว็บไซต์ที่เป็นแหล่งศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย ถูกต้อง และเชื่อถือได้ มีข้อมูลในรูปบทความสิ่งแวดล้อมออนไลน์ อินโฟกราฟฟิค สิ่งพิมพ์ ตลอดจนการฝึกอบรม

การตรวจสอบสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การตรวจสอบสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวบรวมเว็บไซต์ แหล่งข้อมูลและตราสัญลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นต้น

ภาพและวิดีโอ Green OAR

แหล่งความรู้สีเขียว