หน้าหลัก

"สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อเป็นต้นแบบอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และนำไปสู่การรับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียว จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

ข่าวสารและกิจกรรม

ภาพและวิดีโอ Green OAR

แหล่งความรู้สีเขียว

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

คู่มือจัดซื้อจดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกียวข้างกับการจัดซื้อจัดจ้างใช้เป็นแนวปฏิบัติ โดยมีความสอดคล้องกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง

ศูนย์องค์ความรู้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

แหล่งรวมข้อมูลข่าวสาร บทความ องค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทั้งในและต่างประเทศ ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

มาตรฐานสำนักงานสีเขียว

มาตรฐานสำนักงานสีเขียว จัดพิมพ์โดยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ผู้เขียน รองศาสตรจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต และคณะ

สถิติการใช้ทรัพยากรในหน่วยงาน 3 ปีย้อนหลัง

สถิติการใช้ทรัพยากรน้ำทั้งหมด

สถิติการใช้ทรัพยากรไฟฟ้าทั้งหมด

สถิติการใช้ทรัพยากรเชื้อเพลิงทั้งหมด

สถิติการใช้ทรัพยากรกระดาษทั้งหมด

สถิติขยะทั้งหมด

สถิติสภาพอากาศทั้งหมด

สถิติการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด