หน้าหลัก

"สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อเป็นต้นแบบอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และนำไปสู่การรับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียว จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

silver

ระดับดีมาก
อาคาร 22 (2564)

gold

ระดับดีเยี่ยม
อาคาร 17 (2565)

"สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อเป็นต้นแบบอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และนำไปสู่การรับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียว จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม"

ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

Big Cleaning

บุคลากรสำนักวิทยบริการ ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบๆอาคาร

Big Cleaning

บุคลากรร่วมกัน Big Cleaning ทำความสะอาดบริเวณรอบสำนักวิทยบริการ

สถิติการใช้ทรัพยากรในหน่วยงาน

สถิติการใช้ทรัพยากรน้ำทั้งหมด

สถิติการใช้ทรัพยากรไฟฟ้าทั้งหมด

สถิติการใช้ทรัพยากรเชื้อเพลิงทั้งหมด

สถิติการใช้ทรัพยากรกระดาษทั้งหมด

สถิติขยะทั้งหมด

สถิติสภาพอากาศทั้งหมด

สถิติการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งหมด

ภาพและวิดีโอ Green OAR

แหล่งความรู้สีเขียว

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

เว็บไซต์ที่เป็นแหล่งศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย ถูกต้อง และเชื่อถือได้ มีข้อมูลในรูปบทความสิ่งแวดล้อมออนไลน์ อินโฟกราฟฟิค สิ่งพิมพ์ ตลอดจนการฝึกอบรม

การตรวจสอบสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การตรวจสอบสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวบรวมเว็บไซต์ แหล่งข้อมูลและตราสัญลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นต้น