อาคาร 16 ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้และสถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี พร้อมเข้าสู่สำนักงานสีเขียว

IMG_2694-1.png

🌱 อาคาร 16 ที่ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน ได้แก่ ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและ สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี พร้อมเข้าสู่การยื่นประเมิน “สำนักงานสีเขียว” ที่เป็นองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและนำ SMART Technology เข้ามาบริหารจัดการ ⚡️

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อเป็นต้นแบบอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และนำไปสู่การรับรองมาตรฐานสำนักงานสีเขียว จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดยมีคณะทำงานในการกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนการดำเนินงาน มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสำนักงานสีเขียว อาคาร 16 ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการ สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี และฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมการตรวจประเมินในรอบปี 2566 นี้

#TechnoGoGreen
#GreenOffice

แสดงความคิดเห็น

อัลบั้มภาพที่เกี่ยวข้อง

วิดีโอที่เกี่ยวข้อง