ข้อมูลแบบประเมินตนเองประจำปี 2566

Custom Content

ประจำปี

ประจำปี2566
พื้นที่/อาคารอาคารฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ และสถานีวิทยุกระจายเสียง (อาคาร 16)
Custom Content

การรับรองสำนักงานสีเขียว

การรับรองสำนักงานสีเขียวขอการรับรองสำนักงานสีเขียวใหม่
Custom Content

ข้อมูลหน่วยงาน/บริษัท

พื้นที่ในสำนักงานของท่าน ขนาด (ตารางเมตร)1652
ขอบเขตพื้นที่ภายใต้การดำเนินงาน Green Office ประกอบด้วยพื้นที่อะไรบ้าง มีกิจกรรมอะไรบ้าง

- ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการ พื้นที่ 988 ตารางเมตร
- สถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ขนาดพื้นที่ 184 ตารางเมตร
- พื้นที่สเีขียวรอบอาคาร ขนาด 500 ตารางเมตร

ประเภทอาคารสำนักงานที่ขอการรับรองอาคารเดี่ยว (เป็นอาคารสำนักงานของตัวเอง มีมิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์น้ำชัดเจน)
จำนวนพนักงานประจำภายในสำนักงานของท่าน (คน)21
จำนวนพนักงานชั่วคราวภายในสำนักงานของท่าน (คน)1
จำนวนผู้รับจ้างช่วงภายในสำนักงานของท่าน (คน)0
รวมทั้งสิ้น (คน)22
Custom Content

ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน

คำนำหน้าชื่อนางสาว
ชื่อ-สกุลขวัญเนตร ปุญญถาวร
ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์มือถือ(089) 738-4326
EmailEmail hidden; Javascript is required.
Custom Content

ข้อมูลการใช้ทรัพยากร

1. ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)1. ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)
สถิติประจำเดือน
เดือน จำนวน
ม.ค.66 40
ก.พ.66 53
มี.ค.66 116
เม.ย.66 87
พ.ค.66 61
มิ.ย.66 37
2. ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)2. ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
สถิติประจำเดือน
เดือน จำนวน
ม.ค.66 3563
ก.พ.66 3786
มี.ค.66 4866
เม.ย.66 3897
พ.ค.66 4071
มิ.ย.66 4487
3. ปริมาณการใช้กระดาษ (กิโลกรัม)3. ปริมาณการใช้กระดาษ (กิโลกรัม)
4. (1) ปริมาณของเสีย (กรณีส่งฝังกลบเท่านั้น) / ขยะทั่วไป4. ปริมาณของเสีย (กรณีส่งฝังกลบเท่านั้น)
4.1 ขยะทั่วไป
สถิติประจำเดือน
เดือน จำนวน
ม.ค.66 11
ก.พ.66 11.5
มี.ค.66 12.5
เม.ย.66 7.1
พ.ค.66 16.5
มิ.ย.66 15.9
4. (2) ปริมาณของเสีย (กรณีส่งฝังกลบเท่านั้น) / เศษอาหาร4.2 เศษอาหาร
สถิติประจำเดือน
เดือน จำนวน
ม.ค.66 0
ก.พ.66 0
มี.ค.66 0
เม.ย.66 0
พ.ค.66 0
มิ.ย.66 0
5. (1) ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง / น้ำมันดีเซล5. ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง
5.1 น้ำมันดีเซล
5. (2) ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง / ก๊าซโซลีน/น้ำมันเบนซิน5.2 ก๊าซโซลีน/น้ำมันเบนซิน
5. (3) ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง / ก๊าซโซฮอลล์5.3 ก๊าซโซฮอลล์
Custom Content

ข้อมูลการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว เบื้องต้น

หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบายการวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบายการวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1.1 มีการกำหนดบริบทองค์กรและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน
 • มีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ของสำนักงาน
 • มีการกำหนดขอบเขตกิจกรรมของสำนักงาน
หลักฐาน
1.2 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
 • มีการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และลงนามโดยผู้บริหาร
 • นโยบายมีการประกาศใช้และระบุวันที่ประกาศใช้ชัดเจน
หลักฐาน2566-0905-2566-1-1-2-2023-07-27-09-47-011.pdf
1.3 คณะทำงาน ทีมงาน
 • มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม
 • กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ผู้บริหารลงนามในคำสั่งและระบุวันที่ประกาศใช้ชัดเจน
หลักฐาน2566-0905-2566-1-2-1-2023-07-27-09-50-181.pdf
1.4 การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินงานเรื่องใดบ้าง
 • มีการรวบรวมกิจกรรมของสำนักงาน
 • ระบุประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 • ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมทางตรงและทางอ้อม
 • ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมสภาวะปกติ ผิดปกติ และฉุกเฉิน
 • จัดลำดับความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน
 • มีการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมตามความสำคัญ
หลักฐาน
1.5 กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • กำหนดผู้รับผิดชอบด้านกฎหมายของสำนักงาน
 • จัดทำทะเบียนกฎหมายที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน
 • รวบรวมและทบทวนกฎหมายใหม่อยู่เสมอ
1.7 การเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจก หน่วยงานมีการดำเนินการเรื่องใดบ้าง
 • มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาคำนวณก๊าซเรือนกระจก
 • ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
 • ปริมาณการใช้น้ำ
 • ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
 • ปริมาณการใช้กระดาษ
 • ปริมาณการขยะที่นำไปฝังกลบ
 • มีการนำเสนอข้อมูล/ กราฟ แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสำนักงานให้พนักงานทราบ
 • มีการให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก
หลักฐาน
1.8 การทบทวนฝ่ายบริหาร1.8 การทบทวนฝ่ายบริหาร
1.8.1 การกำหนดองค์ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
 • มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม
 • มีตัวแทนของแต่ละฝ่าย/แผนก/ส่วนงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละหมวดเข้าร่วมประชุม
 • จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมจะต้องมากกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนผู้ที่เป็นคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว พร้อมหลักฐานการลงนามเข้าร่วมประชุม
 • หากผู้ที่จะต้องเข้าประชุมไม่สามารถเข้าร่วมได้ จะต้องมีวิธีการรายงานผลการประชุมให้รับทราบพร้อมรับข้อเสนอแนะ
1.8.2 มีการกำหนดวาระการประชุม และทำการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารดังนี้
 • มีการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • วาระที่ 1 การติดตามผลการดำเนินงานปรับปรุงระบบฯ ที่ผ่านมา
 • วาระที่ 2 นโยบายสิ่งแวดล้อม
 • วาระที่ 3 ความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม (ความเพียงพอและความเหมาะสม)
 • วาระที่ 4 การติดตามผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา
 • วาระที่ 5 การสื่อสารและข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม
 • วาระที่ 6 การเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
 • วาระที่ 7 ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
 • วิสัยทัศน์ แนวคิดของผู้บริหารของการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวอย่างต่อเนื่อง
หลักฐาน
หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

2.1 มีการจัดทำแผนการอบรมหรือกิจกรรมให้ความรู้แก่พนักงาน
 • มีการกำหนดแผนและหลักสูตรการอบรมของสำนักงาน (ครั้ง/ปี)
รูปแบบการอบรม
 • การอบรมภายใน
 • การอบรมภายนอก
 • การอบรมกันเอง
 • มีวิทยากรมาอบรม
 • มีการประเมินความรู้ก่อน-หลังการอบรม
 • มีการจัดทำประวัติการอบรมพนักงาน
 • มีการเก็บข้อมูลประวัติวิทยากรในการอบรม
2.2 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน
 • บอร์ดประชาสัมพันธ์
 • ประกาศในเวบไซต์ของหน่วยงาน
 • ประกาศในเฟสบุคของหน่วยงาน
 • Line กลุ่มของหน่วยงาน
 • กิจกรรม morning talk
 • อื่นๆ
โปรดระบุ

กระจายเสียงผ่านสถานีวิทยุกระจาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดปัตตานี-ยะลา-นราธิวาสและสงขลา

2.3 การรับข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
 • มีการกำหนดช่องทางรับข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน ได้แก่
หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

3.1 การใช้น้ำมีมิเตอร์น้ำแยกชัดเจนสำหรับพื้นที่ขอการรับรอง
หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง

หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง