ข้อมูลแบบประเมินตนเองประจำปี 2565

Custom Content

ประจำปี

ประจำปี2565
พื้นที่/อาคารอาคารสำนักวิทยบริการ (อาคาร 22)
Custom Content

การรับรองสำนักงานสีเขียว

การรับรองสำนักงานสีเขียวขอต่ออายุการรับรองสำนักงานสีเขียว
ได้รับรองสำนักงานสีเขียว เมื่อปี พ.ศ.พ.ศ.2564
Custom Content

ข้อมูลหน่วยงาน/บริษัท

พื้นที่ในสำนักงานของท่าน ขนาด (ตารางเมตร)5900
ขอบเขตพื้นที่ภายใต้การดำเนินงาน Green Office ประกอบด้วยพื้นที่อะไรบ้าง มีกิจกรรมอะไรบ้าง

พื้นที่อาคารสำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) ประกอบด้วย
1) พื้นที่ชั้น 1 จำนวน ตรม. ประกอบด้วย
2) พื้นที่ ชั้น 2 จำนวน ตรม. ประกอบด้วย
3) พื้นที่ ชั้น 3 จำนวน ตรม. ประกอบด้วย

ประเภทอาคารสำนักงานที่ขอการรับรองอาคารเดี่ยว (เป็นอาคารสำนักงานของตัวเอง มีมิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์น้ำชัดเจน)
จำนวนพนักงานประจำภายในสำนักงานของท่าน (คน)43
จำนวนพนักงานชั่วคราวภายในสำนักงานของท่าน (คน)16
จำนวนผู้รับจ้างช่วงภายในสำนักงานของท่าน (คน)0
รวมทั้งสิ้น (คน)59
Custom Content

ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน

คำนำหน้าชื่อนางสาว
ชื่อ-สกุลอมรพรรณ พัทโร
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานบริหาร
เบอร์โทรศัพท์มือถือ(088) 783-7040
EmailEmail hidden; Javascript is required.
Custom Content

ข้อมูลการใช้ทรัพยากร

1. ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)1. ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)
สถิติประจำเดือน
เดือน จำนวน
มกราคม
2. ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)2. ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
สถิติประจำเดือน
เดือน จำนวน
มกราคม
3. ปริมาณการใช้กระดาษ (กิโลกรัม)3. ปริมาณการใช้กระดาษ (กิโลกรัม)
สถิติประจำเดือน
เดือน จำนวน
มกราคม
4. (1) ปริมาณของเสีย (กรณีส่งฝังกลบเท่านั้น) / ขยะทั่วไป4. ปริมาณของเสีย (กรณีส่งฝังกลบเท่านั้น)
4.1 ขยะทั่วไป
สถิติประจำเดือน
เดือน จำนวน
มกราคม
4. (2) ปริมาณของเสีย (กรณีส่งฝังกลบเท่านั้น) / เศษอาหาร4.2 เศษอาหาร
สถิติประจำเดือน
เดือน จำนวน
มกราคม
5. (1) ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง / น้ำมันดีเซล5. ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง
5.1 น้ำมันดีเซล
สถิติประจำเดือน
เดือน จำนวน
มกราคม
5. (2) ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง / ก๊าซโซลีน/น้ำมันเบนซิน5.2 ก๊าซโซลีน/น้ำมันเบนซิน
สถิติประจำเดือน
เดือน จำนวน
มกราคม
5. (3) ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง / ก๊าซโซฮอลล์5.3 ก๊าซโซฮอลล์
สถิติประจำเดือน
เดือน จำนวน
มกราคม
Custom Content

ข้อมูลการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว เบื้องต้น

หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบายการวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบายการวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1.1 มีการกำหนดบริบทองค์กรและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน
 • มีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ของสำนักงาน
1.2 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
 • มีการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และลงนามโดยผู้บริหาร
 • นโยบายมีการประกาศใช้และระบุวันที่ประกาศใช้ชัดเจน
1.3 คณะทำงาน ทีมงาน
 • มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม
 • กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ผู้บริหารลงนามในคำสั่งและระบุวันที่ประกาศใช้ชัดเจน
1.4 การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินงานเรื่องใดบ้าง
 • มีการรวบรวมกิจกรรมของสำนักงาน
 • ระบุประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 • ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมทางตรงและทางอ้อม
 • ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมสภาวะปกติ ผิดปกติ และฉุกเฉิน
 • จัดลำดับความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน
 • มีการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมตามความสำคัญ
1.5 กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • กำหนดผู้รับผิดชอบด้านกฎหมายของสำนักงาน
 • จัดทำทะเบียนกฎหมายที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน
 • รวบรวมและทบทวนกฎหมายใหม่อยู่เสมอ
1.6 หน่วยงานมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก ในเรื่องใดบ้าง
 • การใช้ไฟฟ้า
 • การใช้น้ำ
 • ปริมาณของเสีย
 • การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
 • การใช้กระดาษ
 • ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
1.7 การเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจก หน่วยงานมีการดำเนินการเรื่องใดบ้าง
 • มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาคำนวณก๊าซเรือนกระจก
 • ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
 • ปริมาณการใช้น้ำ
 • ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
 • ปริมาณการใช้กระดาษ
 • ปริมาณการขยะที่นำไปฝังกลบ
 • มีการนำเสนอข้อมูล/ กราฟ แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสำนักงานให้พนักงานทราบ
 • มีการให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก
1.8 การทบทวนฝ่ายบริหาร1.8 การทบทวนฝ่ายบริหาร
1.8.1 การกำหนดองค์ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
 • มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม
 • มีตัวแทนของแต่ละฝ่าย/แผนก/ส่วนงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละหมวดเข้าร่วมประชุม
 • จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมจะต้องมากกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนผู้ที่เป็นคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว พร้อมหลักฐานการลงนามเข้าร่วมประชุม
 • หากผู้ที่จะต้องเข้าประชุมไม่สามารถเข้าร่วมได้ จะต้องมีวิธีการรายงานผลการประชุมให้รับทราบพร้อมรับข้อเสนอแนะ
1.8.2 มีการกำหนดวาระการประชุม และทำการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารดังนี้
 • มีการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • วาระที่ 1 การติดตามผลการดำเนินงานปรับปรุงระบบฯ ที่ผ่านมา
 • วาระที่ 2 นโยบายสิ่งแวดล้อม
 • วาระที่ 3 ความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม (ความเพียงพอและความเหมาะสม)
 • วาระที่ 4 การติดตามผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา
 • วาระที่ 5 การสื่อสารและข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม
 • วาระที่ 6 การเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
 • วาระที่ 7 ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
 • วิสัยทัศน์ แนวคิดของผู้บริหารของการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวอย่างต่อเนื่อง
 • จัดทำรายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารและภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นว่ามีการประชุมจริง
หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

2.1 มีการจัดทำแผนการอบรมหรือกิจกรรมให้ความรู้แก่พนักงาน
 • มีการกำหนดแผนและหลักสูตรการอบรมของสำนักงาน (ครั้ง/ปี)
โปรดระบุGreen Office
รูปแบบการอบรม
 • การอบรมภายใน
2.2 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน
 • บอร์ดประชาสัมพันธ์
 • ประกาศในเวบไซต์ของหน่วยงาน
 • ประกาศในเฟสบุคของหน่วยงาน
 • Line กลุ่มของหน่วยงาน
2.3 การรับข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
 • มีการกำหนดช่องทางรับข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน ได้แก่
หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

3.1 การใช้น้ำมีมิเตอร์น้ำแยกชัดเจนสำหรับพื้นที่ขอการรับรอง
3.1.1 มาตรการประหยัดน้ำของสำนักงานมีเรื่องใดบ้าง
 • ใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ เช่น
 • มีการตรวจสอบจุดรั่วไหลและอุปกรณ์ชำรุดเพื่อซ่อมบำรุง
 • มีการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ เช่น น้ำทิ้งจากสำนักงานมารดน้ำต้นไม้
3.1.2 การเก็บข้อมูลการใช้น้ำของสำนักงาน
 • มีข้อมูลปริมาณการใช้น้ำรายเดือน
 • มีการเปรียบเทียบข้อมูลปริมาณการใช้น้ำในแต่ละเดือน
3.2 การใช้พลังงานมีมิเตอร์ไฟฟ้าแยกชัดเจนสำหรับพื้นที่ขอการรับรอง
3.2.1 มาตรการประหยัดไฟฟ้าของสำนักงานมีเรื่องใดบ้าง
 • ใช้อุปกรณ์/เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เช่น ระบบเซนเซอร์, เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์ 5
 • ลดการใช้ไฟฟ้าในจุดที่ไม่จำเป็น
 • กำหนดเวลาเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน
 • ใช้พลังงานทางเลือก เช่น โซลาร์เซลล์
3.2.2 การเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของสำนักงาน
 • มีข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายเดือน
 • มีการเปรียบเทียบข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน
3.2.4 มาตรการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงในสำนักงานมีเรื่องใดบ้าง
 • มีการสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • มีการวางแผนการเดินทาง
 • มีการซ่อมบำรุงดูแลยานพาหนะของสำนักงาน
 • ทางเดียวกันไปด้วยกัน (car pool)
 • การใช้จักรยานหรือใช้บริการรถขนส่งสาธารณะ
3.2.5 การเก็บข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของสำนักงาน
 • มีข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายเดือน
 • มีการเปรียบเทียบข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในแต่ละเดือน
3.3 การใช้กระดาษและอุปกรณ์สำนักงาน
 • มีการกำหนดมาตรการในการเบิกกระดาษ/อุปกรณ์ต่างๆ
 • มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ QR CODE
 • มีการใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า
 • มีการบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องพิมพ์ ให้อยู่ในสภาพดีเพื่อลดการสูญเสียกระดาษ
 • มีจุดวางอุปกรณ์สำนักงานสำหรับใช้งานร่วมกัน
3.3.2 การเก็บข้อมูลการใช้กระดาษของสำนักงาน
 • มีข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษรายเดือน
 • มีการเปรียบเทียบข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษในแต่ละเดือน
3.4 การจัดประชุมและนิทรรศการของสำนักงานดำเนินการเรื่องใดบ้าง
 • มีการกำหนดมาตรการในการใช้ห้องประชุม
 • มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลเพื่อเตรียมการประชุม ได้แก่ QR code, Email, Social Network, Intranet
 • การเตรียมขนาดห้องประชุมเหมาะสมกับจำนวนผู้ประชุม
 • การจัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่มเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการเกิดขยะ หรือลดบรรจุภัณฑ์ในการห่ออาหาร
 • ห้องประชุมหรือพื้นที่จัดนิทรรศการไม่มีการตกแต่งด้วยวัสดุที่ย่อยสลายยาก หรือวัสดุที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
 • มีหน่วยงานภายนอกมาใช้บริการห้องประชุมของหน่วยงาน
 • มีการจดบันทึกจำนวนผู้มาใช้บริการ
หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

4.1 การจัดการของเสีย
 • มีการคัดแยกขยะตามประเภทขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม ภายในสำนักงาน และติดป้ายบ่งชี้ประเภทขยะอย่างถูกต้อง
 • การทิ้งขยะถูกต้องในสำนักงาน
 • มีการบันทึกข้อมูลปริมาณขยะแต่ละประเภททุกเดือน
 • มีการส่งขยะให้ อปท. หรือผู้รับจ้างที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
 • มีการจัดทำเส้นทางการจัดการขยะแต่ละประเภทในสำนักงาน
 • มีการติดตาม ตรวจสอบการกำจัดขยะของผู้รับจ้างให้มีการ จัดการอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ
 • มีกิจกรรมรณรงค์ สร้างความตระหนัก การเรียนรู้เกี่ยวกับ การจัดการขยะในสำนักงาน
4.2 การจัดการน้ำเสีย
 • มีผู้รับผิดชอบดูแลในการจัดการน้ำเสีย และมีความรู้ความเข้าใจในการดูแล
โปรดระบุมีถังดักไขมันบริเวณจุดล้างภาชนะทุกจุด
หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

5.1 อากาศในสำนักงาน
 • มีการกำหนดแผนในการดูแลทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร ม่าน มูลี่ พรมปูห้อง พื้นห้อง เพดาน
โปรดระบุปฏิบัติตามแผนทำได้ครบถ้วน
5.1.2 หน่วยงานมีการควบคุมคุณภาพอากาศภายในและภายนอกอย่างไรบ้าง
 • มีการกำหนดจุดสูบบุหรี่
 • มีการควบคุมไอเสียรถยนต์บริเวณสำนักงาน
 • มีการจัดการฝุ่นละอองจากก่อสร้าง/ปรับปรุงสำนักงาน
 • มีการกำหนดมาตรการรองรับหากเกิดมลพิษทางอากาศจากภายนอกสำนักงาน
5.2 แสงสว่างในสำนักงานตรวจวัดความเข้มแสงสว่างทุกปี
5.2.2 ถ้ามีการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างเครื่องมือที่ใช้
 • ได้รับการสอบเทียบ
5.2.3 ผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างภายในสำนักงานผ่านตามมาตรฐาน
5.3.2 มีการควบคุมเสียงดังภายในสำนักงานอย่างไรมี
5.3.4 มีการควบคุมเสียงดังภายนอกสำนักงานอย่างไรมี
5.4 ความน่าอยู่
 • มีการจัดทำแผนผังของสำนักงาน และกำหนดพื้นที่ชัดเจนเป็นสัดส่วน เช่น พื้นที่ทำงาน พื้นที่พักผ่อน พื้นที่ส่วนรวม
 • มีการกำหนดผู้รับผิดชอบดูแลในแต่ละพื้นที่
 • มีกิจกรรมทำความสะอาดประจำปี หรือ 5ส
 • มีการจัดทำแผนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของสำนักงาน
 • พื้นที่สีเขียวในสำนักงานมีผู้รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาอยู่เสมอ
 • เคยตรวจสอบสัตว์พาหะนำเชื้อในสำนักงาน
โปรดระบุพบสัตว์พาหะนำเชื้อ เช่น หนู นกพิราบ แมลงสาบ
5.5 การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน
 • มีการอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี
 • มีภาพถ่ายการอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟ
 • มีการกำหนดเส้นทางหนีไฟ ธงนำทาง
 • มีจุดรวมพล
 • อุปกรณ์ดับเพลิงมีความเหมาะสม และเพียงพอต่อการใช้งาน
 • มีการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงสม่ำเสมอ และพร้อมใช้งาน
 • มีแผนระงับเหตุฉุกเฉินที่เป็นปัจจุบัน
หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง

หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง