ข้อมูลแบบประเมินตนเองประจำปี 2567

Custom Content

ประจำปี

ประจำปี2567
พื้นที่/อาคารอาคารสำนักวิทยบริการ (อาคาร 22)
Custom Content

การรับรองสำนักงานสีเขียว

การรับรองสำนักงานสีเขียวขอต่ออายุการรับรองสำนักงานสีเขียว
ได้รับรองสำนักงานสีเขียว เมื่อปี พ.ศ.2564
Custom Content

ข้อมูลหน่วยงาน/บริษัท

พื้นที่ในสำนักงานของท่าน ขนาด (ตารางเมตร)พื้นที่สำนักงานและพื้นที่บริการ เท่ากับ 5,760 ตารางเมตร และพื้นที่สีเขียวรอบอาคาร เท่ากับ 3,869 ตารางเมตร รวมทั้งสิ้น 9,629 ตารางเมตร
ขอบเขตพื้นที่ภายใต้การดำเนินงาน Green Office ประกอบด้วยพื้นที่อะไรบ้าง มีกิจกรรมอะไรบ้าง

พื้นที่สำนักงาน: เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานของบุคลากร ประกอบด้วย สำนักงานบริหาร ห้องปฏิบัติงานของบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด ห้องโปรแกรมเมอร์ ห้องผู้บริหาร ห้อง Server
พื้นที่บริการผู้ใช้บริการหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ประกอบด้วยพื้นที่บริการผู้ใช้บริการสำหรับอ่านหนังสือ ห้องประชุมกลุ่มย่อย ห้องประชุมเล็ก (20 ที่นั่ง) ห้องประชุมใหญ่ (45 ที่นั่ง) คลินิกวิจัยสำหรับบุคลากร ห้องวิจัยสำหรับอาจารย์ ห้องมินิเธียเตอร์ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง ห้องฟิตเนส ห้องบริการศึกษาด้วยตนเอง พื้นที่ IT Zone พื้นที่บริการ American Corner ห้องน้ำสำหรับผู้ใช้บริการและผู้ปฏิบัติงาน พื้นที่จัดวางชั้นหนังสือเพื่อบริการแก่ผู้ใช้บริการ พื้นที่บริการคนอ่านคน
พื้นที่สีเขียวรอบอาคาร ประกอบด้วยพื้นที่ปลูกต้นไม้และวางโต๊ะ/เก้าอี้ สำหรับผู้ใช้บริการ พื้นที่จอดรถยนต์และพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ ร้านกาแฟ (บุคคลภายนอกเป็นผู้ดำเนินการ)

ประเภทอาคารสำนักงานที่ขอการรับรองอาคารเดี่ยว (เป็นอาคารสำนักงานของตัวเอง มีมิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์น้ำชัดเจน)
จำนวนพนักงานประจำภายในสำนักงานของท่าน (คน)39
จำนวนพนักงานชั่วคราวภายในสำนักงานของท่าน (คน)19
จำนวนผู้รับจ้างช่วงภายในสำนักงานของท่าน (คน)0
รวมทั้งสิ้น (คน)58
Custom Content

ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน

คำนำหน้าชื่อนางสาว
ชื่อ-สกุลอมรพรรณ พัทโร
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานบริหาร สำนักวิทยบริการ
เบอร์โทรศัพท์มือถือ(088) 783-7040
EmailEmail hidden; Javascript is required.
Custom Content

ข้อมูลการใช้ทรัพยากร

1. ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)1. ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)
สถิติประจำเดือน
เดือน จำนวน
มกราคม
2. ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)2. ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
3. ปริมาณการใช้กระดาษ (กิโลกรัม)3. ปริมาณการใช้กระดาษ (กิโลกรัม)
4. (1) ปริมาณของเสีย (กรณีส่งฝังกลบเท่านั้น) / ขยะทั่วไป4. ปริมาณของเสีย (กรณีส่งฝังกลบเท่านั้น)
4.1 ขยะทั่วไป
4. (2) ปริมาณของเสีย (กรณีส่งฝังกลบเท่านั้น) / เศษอาหาร4.2 เศษอาหาร
5. (1) ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง / น้ำมันดีเซล5. ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง
5.1 น้ำมันดีเซล
5. (2) ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง / ก๊าซโซลีน/น้ำมันเบนซิน5.2 ก๊าซโซลีน/น้ำมันเบนซิน
5. (3) ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง / ก๊าซโซฮอลล์5.3 ก๊าซโซฮอลล์
Custom Content

ข้อมูลการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว เบื้องต้น

หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบายการวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบายการวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1.1 มีการกำหนดบริบทองค์กรและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน
 • มีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ของสำนักงาน
 • มีการกำหนดขอบเขตกิจกรรมของสำนักงาน
1.2 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
 • มีการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และลงนามโดยผู้บริหาร
 • นโยบายมีการประกาศใช้และระบุวันที่ประกาศใช้ชัดเจน
1.3 คณะทำงาน ทีมงาน
 • มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม
 • กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ผู้บริหารลงนามในคำสั่งและระบุวันที่ประกาศใช้ชัดเจน
1.4 การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินงานเรื่องใดบ้าง
 • มีการรวบรวมกิจกรรมของสำนักงาน
 • ระบุประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 • ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมทางตรงและทางอ้อม
 • ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมสภาวะปกติ ผิดปกติ และฉุกเฉิน
 • จัดลำดับความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน
 • มีการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมตามความสำคัญ
1.5 กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • กำหนดผู้รับผิดชอบด้านกฎหมายของสำนักงาน
 • จัดทำทะเบียนกฎหมายที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน
 • รวบรวมและทบทวนกฎหมายใหม่อยู่เสมอ
1.6 หน่วยงานมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก ในเรื่องใดบ้าง
 • การใช้ไฟฟ้า
 • การใช้น้ำ
 • ปริมาณของเสีย
 • การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
 • การใช้กระดาษ
 • ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
1.7 การเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจก หน่วยงานมีการดำเนินการเรื่องใดบ้าง
 • มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาคำนวณก๊าซเรือนกระจก
 • ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
 • ปริมาณการใช้น้ำ
 • ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
 • ปริมาณการใช้กระดาษ
 • ปริมาณการขยะที่นำไปฝังกลบ
 • มีการนำเสนอข้อมูล/ กราฟ แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสำนักงานให้พนักงานทราบ
 • มีการให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก
1.8 การทบทวนฝ่ายบริหาร1.8 การทบทวนฝ่ายบริหาร
1.8.1 การกำหนดองค์ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
 • มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม
 • มีตัวแทนของแต่ละฝ่าย/แผนก/ส่วนงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละหมวดเข้าร่วมประชุม
 • จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมจะต้องมากกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนผู้ที่เป็นคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว พร้อมหลักฐานการลงนามเข้าร่วมประชุม
 • หากผู้ที่จะต้องเข้าประชุมไม่สามารถเข้าร่วมได้ จะต้องมีวิธีการรายงานผลการประชุมให้รับทราบพร้อมรับข้อเสนอแนะ
1.8.2 มีการกำหนดวาระการประชุม และทำการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารดังนี้
 • มีการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • วาระที่ 1 การติดตามผลการดำเนินงานปรับปรุงระบบฯ ที่ผ่านมา
 • วาระที่ 2 นโยบายสิ่งแวดล้อม
 • วาระที่ 3 ความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม (ความเพียงพอและความเหมาะสม)
 • วาระที่ 4 การติดตามผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา
 • วาระที่ 5 การสื่อสารและข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม
 • วาระที่ 6 การเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
 • วาระที่ 7 ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
 • วิสัยทัศน์ แนวคิดของผู้บริหารของการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวอย่างต่อเนื่อง
 • จัดทำรายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารและภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นว่ามีการประชุมจริง
หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง

หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง