ข้อมูลแบบประเมินตนเองประจำปี 2563

Custom Content

ประจำปี

ประจำปี2563
พื้นที่/อาคารสำนักวิทยบริการ
Custom Content

การรับรองสำนักงานสีเขียว

การรับรองสำนักงานสีเขียวขอการรับรองสำนักงานสีเขียวใหม่
Custom Content

ข้อมูลหน่วยงาน/บริษัท

พื้นที่ในสำนักงานของท่าน ขนาด (ตารางเมตร)10156
ขอบเขตพื้นที่ภายใต้การดำเนินงาน Green Office ประกอบด้วยพื้นที่อะไรบ้าง มีกิจกรรมอะไรบ้าง

พื้นที่อาคารหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้
- พื้นที่ชั้น 1 พื้นที่สำนักงาน
- พื้นที่ชั้น 2 พื้นที่บริการผู้ใช้บริการห้องสมุด
พื้นที่อาคารสำนักวิทยบริการ
- พื้นที่ชั้น 1 พื้นที่สำนักงานและพื้นที่บริการผู้ใช้บริการ
- พื้นที่ชั้น 2 พื้นที่สำนักงานและพื้นที่บริการผู้ใช้บริการ
- พื้นที่ชั้น 3 พื้นที่สำนักงานและพื้นที่บริการผู้ใช้บริการ
พื้นที่อาคารฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา
- พื้นที่ชั้น 1 พื้นที่สำนักงาน พื้นที่บริการผลิตเอกสาร
- พื้นที่ชั้น 2 พื้นที่สำนักงาน พื้นที่บริการสื่อภาพและเสียง

ประเภทอาคารสำนักงานที่ขอการรับรองอาคารรวมกับสำนักงานอื่นๆ เช่น โดย
โปรดระบุ
 • มีมิเตอร์ไฟฟ้าแยกชัดเจนสำหรับพื้นที่ขอการรับรอง (ข้อบังคับ)
 • ไม่มีมิเตอร์น้ำ แต่สามารถคำนวณปริมาณการใช้น้ำในสำนักงานได้
จำนวนพนักงานประจำภายในสำนักงานของท่าน (คน)39
จำนวนพนักงานชั่วคราวภายในสำนักงานของท่าน (คน)21
จำนวนผู้รับจ้างช่วงภายในสำนักงานของท่าน (คน)2
รวมทั้งสิ้น (คน)62
Custom Content

ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน

คำนำหน้าชื่อนางสาว
ชื่อ-สกุลอมรพรรณ พัทโร
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
เบอร์โทรศัพท์มือถือ(088) 783-7040
EmailEmail hidden; Javascript is required.
Custom Content

ข้อมูลการใช้ทรัพยากร

1. ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)1. ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)
สถิติประจำเดือน
เดือน จำนวน
มกราคม 143.21
กุมภาพันธ์ 166.73
มีนาคม 117.25
เมษายน 48.40
พฤษภาคม 48.40
มิถุนายน 60.45
กรกฎาคม 112.79
สิงหาคม 195.51
กันยายน 173.24
ตุลาคม 168.80
พฤศจิกายน 117.66
ธันวาคม 110.84
2. ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)2. ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
สถิติประจำเดือน
เดือน จำนวน
มกราคม 27216
กุมภาพันธ์ 29377
มีนาคม 25080
เมษายน 9914
พฤษภาคม 13817
มิถุนายน 14446
กรกฎาคม 21958
สิงหาคม 32863
กันยายน 32416
ตุลาคม 29418
พฤศจิกายน 23356
ธันวาคม 19368
3. ปริมาณการใช้กระดาษ (กิโลกรัม)3. ปริมาณการใช้กระดาษ (กิโลกรัม)
สถิติประจำเดือน
เดือน จำนวน
มกราคม 19.65
กุมภาพันธ์ 17.46
มีนาคม 13.10
เมษายน 13.10
พฤษภาคม 13.10
มิถุนายน 13.10
กรกฎาคม 13.10
สิงหาคม 13.10
กันยายน 19.65
ตุลาคม 8.73
พฤศจิกายน 26.20
ธันวาคม 17.46
4. (1) ปริมาณของเสีย (กรณีส่งฝังกลบเท่านั้น) / ขยะทั่วไป4. ปริมาณของเสีย (กรณีส่งฝังกลบเท่านั้น)
4.1 ขยะทั่วไป
สถิติประจำเดือน
เดือน จำนวน
มกราคม 55
กุมภาพันธ์ 45
มีนาคม 45
เมษายน 40
พฤษภาคม 20
มิถุนายน 33
กรกฎาคม 60
สิงหาคม 20.9
กันยายน 33.5
ตุลาคม 50
พฤศจิกายน 45
ธันวาคม 45
4. (2) ปริมาณของเสีย (กรณีส่งฝังกลบเท่านั้น) / เศษอาหาร4.2 เศษอาหาร
5. (1) ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง / น้ำมันดีเซล5. ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง
5.1 น้ำมันดีเซล
สถิติประจำเดือน
เดือน จำนวน
มกราคม 201
กุมภาพันธ์ 114
มีนาคม 42
เมษายน 0
พฤษภาคม 0
มิถุนายน 7
กรกฎาคม 10
สิงหาคม 125
กันยายน 0
ตุลาคม 165
พฤศจิกายน 456
ธันวาคม 159
5. (2) ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง / ก๊าซโซลีน/น้ำมันเบนซิน5.2 ก๊าซโซลีน/น้ำมันเบนซิน
5. (3) ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง / ก๊าซโซฮอลล์5.3 ก๊าซโซฮอลล์
สถิติประจำเดือน
เดือน จำนวน
มกราคม 37
กุมภาพันธ์ 3
มีนาคม 36
เมษายน 0
พฤษภาคม 0
มิถุนายน 11
กรกฎาคม 6
สิงหาคม 63
กันยายน 0
ตุลาคม 63
พฤศจิกายน 21
ธันวาคม 8
Custom Content

ข้อมูลการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว เบื้องต้น

หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบายการวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบายการวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1.1 มีการกำหนดบริบทองค์กรและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน
 • มีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ของสำนักงาน
 • มีการกำหนดขอบเขตกิจกรรมของสำนักงาน
หลักฐาน-Green-Office-สำนักวิทยบริการ.pdf
1.2 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
 • มีการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และลงนามโดยผู้บริหาร
 • นโยบายมีการประกาศใช้และระบุวันที่ประกาศใช้ชัดเจน
หลักฐาน.pdf
1.3 คณะทำงาน ทีมงาน
 • มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม
 • กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ผู้บริหารลงนามในคำสั่งและระบุวันที่ประกาศใช้ชัดเจน
หลักฐาน-OAR-GO.pdf
1.4 การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินงานเรื่องใดบ้าง
 • มีการรวบรวมกิจกรรมของสำนักงาน
 • ระบุประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 • ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมทางตรงและทางอ้อม
 • ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมสภาวะปกติ ผิดปกติ และฉุกเฉิน
 • จัดลำดับความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน
 • มีการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมตามความสำคัญ
1.5 กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • กำหนดผู้รับผิดชอบด้านกฎหมายของสำนักงาน
 • จัดทำทะเบียนกฎหมายที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน
 • รวบรวมและทบทวนกฎหมายใหม่อยู่เสมอ
หลักฐาน
1.6 หน่วยงานมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก ในเรื่องใดบ้าง
 • การใช้ไฟฟ้า
 • การใช้น้ำ
 • ปริมาณของเสีย
 • การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
 • การใช้กระดาษ
1.7 การเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจก หน่วยงานมีการดำเนินการเรื่องใดบ้าง
 • มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาคำนวณก๊าซเรือนกระจก
 • ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
 • ปริมาณการใช้น้ำ
 • ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
 • ปริมาณการใช้กระดาษ
 • มีการนำเสนอข้อมูล/ กราฟ แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสำนักงานให้พนักงานทราบ
 • มีการให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก
หลักฐาน
1.8 การทบทวนฝ่ายบริหาร1.8 การทบทวนฝ่ายบริหาร
หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

2.1 มีการจัดทำแผนการอบรมหรือกิจกรรมให้ความรู้แก่พนักงาน
 • มีการกำหนดแผนและหลักสูตรการอบรมของสำนักงาน (ครั้ง/ปี)
รูปแบบการอบรม
 • การอบรมภายใน
 • มีการจัดทำประวัติการอบรมพนักงาน
2.2 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน
 • บอร์ดประชาสัมพันธ์
 • ประกาศในเวบไซต์ของหน่วยงาน
 • ประกาศในเฟสบุคของหน่วยงาน
 • Line กลุ่มของหน่วยงาน
 • อื่นๆ
โปรดระบุ

- การสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานมีเรื่องอะไรบ้าง
1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
2) การคัดแยกขยะ
3) พลังงานแสงอาทิตย์
- หน่วยงานมีแนวทางการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของพนักงานในการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) อย่างไรบ้าง
1) ป้ายประชาสัมพันธ์ (การใช้ไฟฟ้า /กระดาษ/น้ำ/การคัดแยกขยะ)
2) การทำ TOR รายบุคคล
3) Morning Message (อัตโนมัติ) ออกแบบ Logo
มอบกิตติศักดิ์/ลาตีป่ะ

การสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานมีเรื่องอะไรบ้าง

1) การประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ email
2) การประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ Line
3) การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media: Facebook

หน่วยงานมีแนวทางการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของพนักงานในการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) อย่างไรบ้าง

1) การกำหนดเป็นนโยบายด้านการประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า กำหนดให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการประหยัดการใช้ไฟฟ้า โดยกำหนดเป็นภาระงานของบุคลากรในการลดการใช้ไฟฟ้าให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 2 ต่อปี

2.3 การรับข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
 • มีการกำหนดช่องทางรับข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน ได้แก่
โปรดระบุ

ระบบจัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะความคิดเห็นสำนักวิทยบริการ บน Website ของสำนักวิทยบริการ

หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

3.1 การใช้น้ำไม่มีมิเตอร์น้ำ แต่สามารถคำนวณปริมาณการใช้น้ำในสำนักงานได้
3.1.1 มาตรการประหยัดน้ำของสำนักงานมีเรื่องใดบ้าง
 • ใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ เช่น
โปรดระบุ

- ใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ เช่น ช้ก้อกน้ำแบบปิดอัตโนมัติ , ใช้ระบบการเปิดปิดการรดน้ำสนามหญ้าหน้าอาคาร 22 แบบอัตโนมัติ
- มีการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ เช่น น้ำทิ้งจากสำนักงานมารดน้ำต้นไม้ (น้ำทิ้งจากอ่างล้างมือหน้าห้องสำนักงานเลขา)

 • มีการตรวจสอบจุดรั่วไหลและอุปกรณ์ชำรุดเพื่อซ่อมบำรุง
หลักฐาน-กลุ่มอาคารสำนักวิทยบริการ1.pdf
3.2 การใช้พลังงานมีมิเตอร์ไฟฟ้าแยกชัดเจนสำหรับพื้นที่ขอการรับรอง
3.2.1 มาตรการประหยัดไฟฟ้าของสำนักงานมีเรื่องใดบ้าง
 • ใช้อุปกรณ์/เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เช่น ระบบเซนเซอร์, เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์ 5
 • ลดการใช้ไฟฟ้าในจุดที่ไม่จำเป็น
 • กำหนดเวลาเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน
 • ใช้ timer ช่วยตั้งเวลาในการเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า
 • ใช้พลังงานทางเลือก เช่น โซลาร์เซลล์
3.2.2 การเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของสำนักงาน
 • มีข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายเดือน
 • มีการเปรียบเทียบข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน
3.2.4 มาตรการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงในสำนักงานมีเรื่องใดบ้าง
 • มีการสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • มีการวางแผนการเดินทาง
 • มีการซ่อมบำรุงดูแลยานพาหนะของสำนักงาน
 • การใช้จักรยานหรือใช้บริการรถขนส่งสาธารณะ
 • อื่น ๆ
โปรดระบุ

1) สื่อสารผ่านเว็บไซต์สานักวิทยบริการ Group link และ e-mail
2) วางแผนการเดินทางผ่านระบบขอใช้รถยนต์ https://intranet.pn.psu.ac.th/budget/car
3) มีข้อมูลในการเช็คระยะและข้อมูลการ ซ่อมบารุงรถยนต์ คู่มือพนักงานขับรถยนต์
5) มี/ใช้รถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
6) สรุปข้อมูลและเปรียบเทียบการใช้น้ามันเชื้อเพลิง https://eoffice.oas.psu.ac.th

3.2.5 การเก็บข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของสำนักงาน
 • มีข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายเดือน
 • มีการเปรียบเทียบข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในแต่ละเดือน
3.2.6 พนักงานมีส่วนร่วมในการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงในสำนักงานอย่างไร

1) ใช้รถไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
2) ใช้รถจักรยาน
3) ร่วมเดินทางไปประชุม/อบรมกันเป็นหมู่คณะ
4) ใช้การเดินเท้าเมื่อต้องไปติดต่อประสานงานใกล้ๆ

หลักฐาน
3.3 การใช้กระดาษและอุปกรณ์สำนักงาน
 • มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ QR CODE
 • มีการใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า
 • มีการบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องพิมพ์ ให้อยู่ในสภาพดีเพื่อลดการสูญเสียกระดาษ
 • มีจุดวางอุปกรณ์สำนักงานสำหรับใช้งานร่วมกัน
3.3.2 การเก็บข้อมูลการใช้กระดาษของสำนักงาน
 • มีข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษรายเดือน
3.3.3 พนักงานมีส่วนร่วมในการประหยัดกระดาษในสำนักงาน อย่างไร

1) มีแนวปฏิบัติการใช้วัสดุอุปกรณ์สานักงาน
2) ระบบแบบสอบถามออนไลน์
4) ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ https://edoc.psu.ac.th
5) ระบบงานธุรการ http://secret.oas.psu.ac.th/oarsmart
6) ใช้กระดาษ 2 หน้าในเอกสารจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
7) บันทึกการตรวจบารุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องพิมพ์

3.4 การจัดประชุมและนิทรรศการของสำนักงานดำเนินการเรื่องใดบ้าง
 • มีการกำหนดมาตรการในการใช้ห้องประชุม
 • มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลเพื่อเตรียมการประชุม ได้แก่ QR code, Email, Social Network, Intranet
 • การเตรียมขนาดห้องประชุมเหมาะสมกับจำนวนผู้ประชุม
 • การจัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่มเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการเกิดขยะ หรือลดบรรจุภัณฑ์ในการห่ออาหาร
 • ห้องประชุมหรือพื้นที่จัดนิทรรศการไม่มีการตกแต่งด้วยวัสดุที่ย่อยสลายยาก หรือวัสดุที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
 • มีหน่วยงานภายนอกมาใช้บริการห้องประชุมของหน่วยงาน
 • มีการจดบันทึกจำนวนผู้มาใช้บริการ
หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

4.1 การจัดการของเสีย
 • มีการคัดแยกขยะตามประเภทขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม ภายในสำนักงาน และติดป้ายบ่งชี้ประเภทขยะอย่างถูกต้อง
 • การทิ้งขยะถูกต้องในสำนักงาน
 • มีการบันทึกข้อมูลปริมาณขยะแต่ละประเภททุกเดือน
 • มีการส่งขยะให้ อปท. หรือผู้รับจ้างที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
 • มีการจัดทำเส้นทางการจัดการขยะแต่ละประเภทในสำนักงาน
 • มีกิจกรรมรณรงค์ สร้างความตระหนัก การเรียนรู้เกี่ยวกับ การจัดการขยะในสำนักงาน
หลักฐาน_โครงการกำจัดขยะ-2561.pdf
 • มีการบำบัดน้ำเสียครบทุกจุดที่ปล่อยน้ำเสีย
หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

5.1 อากาศในสำนักงาน
 • มีการกำหนดแผนในการดูแลทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร ม่าน มูลี่ พรมปูห้อง พื้นห้อง เพดาน
โปรดระบุปฏิบัติตามแผนทำได้ครบถ้วน
5.1.2 หน่วยงานมีการควบคุมคุณภาพอากาศภายในและภายนอกอย่างไรบ้าง
 • มีการกำหนดจุดสูบบุหรี่
5.2 แสงสว่างในสำนักงานเคยตรวจวัดความเข้มแสงบางครั้ง
5.2.2 ถ้ามีการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างเครื่องมือที่ใช้
 • อื่นๆ
โปรดระบุ

เครื่องมือ LUX Meter
โดย ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ป้องกัน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5.3 เสียงในสำนักงาน

1) เสียง Printer
2) เสียงเครื่องผลิตเอกสาร

5.3.2 มีการควบคุมเสียงดังภายในสำนักงานอย่างไรยังไม่เคยดำเนินการในเรื่องนี้
5.3.4 มีการควบคุมเสียงดังภายนอกสำนักงานอย่างไรไม่มี
5.4 ความน่าอยู่
 • มีการจัดทำแผนผังของสำนักงาน และกำหนดพื้นที่ชัดเจนเป็นสัดส่วน เช่น พื้นที่ทำงาน พื้นที่พักผ่อน พื้นที่ส่วนรวม
 • มีการกำหนดผู้รับผิดชอบดูแลในแต่ละพื้นที่
 • มีกิจกรรมทำความสะอาดประจำปี หรือ 5ส
 • มีการจัดทำแผนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของสำนักงาน
 • พื้นที่สีเขียวในสำนักงานมีผู้รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาอยู่เสมอ
 • เคยตรวจสอบสัตว์พาหะนำเชื้อในสำนักงาน
โปรดระบุพบสัตว์พาหะนำเชื้อ เช่น หนู นกพิราบ แมลงสาบ
5.5 การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน
 • มีการอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี
 • มีจุดรวมพล
 • อุปกรณ์ดับเพลิงมีความเหมาะสม และเพียงพอต่อการใช้งาน
 • มีการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงสม่ำเสมอ และพร้อมใช้งาน
 • มีแผนระงับเหตุฉุกเฉินที่เป็นปัจจุบัน
หลักฐาน
หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง

หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง

6.1 การจัดซื้อสินค้า
 • มีผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อสินค้าในสำนักงาน
 • มีการศึกษาคว้าเกี่ยวกับฉลากที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
โปรดระบุ

1) ฉลากเขียว
2) ตะกร้าเขียว
3) ฉลากคาร์บอนฟุตปริ้น
4) ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
5) สัญลักษณ์ผลิตมาจากวัสดุแปรรูปใช้ใหม่

 • มีการจัดทำบัญชีรายการสินค้าที่จัดซื้อในสำนักงาน
โปรดระบุ

1) กระดาษถ่ายเอกสารหรืองานพิมพ์ทั่วไป
2) แฟ้มเอกสาร
3) ซองเอกสาร
4) ผลิตภัณฑ์ลบคำผิด

 • มีการใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP
โปรดระบุ

ของที่ระลึก เช่น ลูกหยี ข้าวเกรียบ ข้าวสาร ผ้าบาติก

6.2 การจัดจ้าง
 • จ้างทำความสะอาดสำนักงาน
 • จ้างดูแลความปลอดภัย
 • จ้างดูแลสวน ต้นไม้ และบริเวณโดยรอบ
 • จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
 • บริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
 • บริการจัดประชุมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6.2.2 ข้อตกลงงานจ้าง
 • มีการจัดทำข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม
 • มีการอบรมให้ความรู้คำแนะนำด้านสิ่งแวดล้อมกับผู้รับจ้าง
 • มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
6.2.3 การเลือกใช้บริการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • มีการค้นหาโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
 • มีการจัดประชุมนอกสถานที่/โรงแรม
 • การจัดประชุมนอกสถานที่/โรงแรม เป็นแบบ Green meeting