แบบประเมินตนเอง โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office)

Displaying 1 - 4 of 4

 ข้อมูลแบบประเมินตนเองประจำปี พื้นที่/อาคาร ผู้ให้ข้อมูล
2566อาคาร 16 ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ และสถานีวิทยุกระจายเสียงขวัญเนตร ปุญญถาวร
2565อาคารหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ (อาคาร 17)อมรพรรณ พัทโร
2564อาคารสำนักวิทยบริการ (อาคาร 22)อมรพรรณ พัทโร
2563สำนักวิทยบริการอมรพรรณ พัทโร
 ข้อมูลแบบประเมินตนเองประจำปี พื้นที่/อาคาร ผู้ให้ข้อมูล