ขอแสดงความยินดีที่ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)ระดับดีมาก

ขอแสดงความยินดีที่ผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)ระดับดีมาก

greenstaff_web

21 กันยายน 2021

นโยบายสิ่งแวดล้อม สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ทำข้อตกลงกับวิทยาเขตปัตตานี ในการขับเคลื่อนและเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green office)

greenstaff_web

1 กันยายน 2021

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

เว็บไซต์ที่เป็นแหล่งศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย ถูกต้อง และเชื่อถือได้ มีข้อมูลในรูปบทความสิ่งแวดล้อมออนไลน์ อินโฟกราฟฟิค สิ่งพิมพ์ ตลอดจนการฝึกอบรม

greenstaff_web

30 สิงหาคม 2021
1 2 3 5