ข้อมูลการใช้พลังงานของสำนักวิทยบริการ อาคาร 17

ข้อมูลการใช้พลังงานของสำนักวิทยบริการ อาคาร 17
💦น้ำ
⚡️ไฟฟ้า
🔥เชื้อเพลิง
📑กระดาษ
🗑ขยะ
☀️พลังงานแสงอาทิตย์
🌏ก๊าซเรือนกระจก

greenstaff_web

5 สิงหาคม 2022
1 2 3 6