กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ทะเบียนกฏหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม

พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535