ข่าวสารและกิจกรรม

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์รวมพลังรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดการสำนักงานสีเขียว ตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office จัดกิจกรรม …
สำนักวิทยบริการจัดบรรยายการเกิดพลิงไหม้ การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00น. ออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM
บุคลากรสำนักวิทยบริการ อบรมคาร์บอนฟรุตพริ้น โดย รศ.ดร.วรางคณา จุติดำรงค์พันธ์ คณะวิทยาการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ. วันที่ 27 พ.ค.64 ผ่านออนไลน์
บุคลากรสำนักวิทยบริการ ศึกษาดูงานกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี