ข่าวสารและกิจกรรม

ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและ สถานีวิทยุ ม.อ.ปัตตานี...
บุคลากรสำนักวิทยบริการ ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงสภาพแวดล้อมรอบๆอาคาร
บุคลากรร่วมกัน Big Cleaning ทำความสะอาดบริเวณรอบสำนักวิทยบริการ