ข้อมูลแบบประเมินตนเอง

Displaying 1 - 7 of 7

 ข้อมูลแบบประเมินตนเองประจำปี พื้นที่/อาคาร ผู้ให้ข้อมูล
2567อาคารสำนักวิทยบริการ (อาคาร 22)อมรพรรณ พัทโร
2566อาคารฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้และสถานีวิทยุกระจายเสียง (อาคาร 16)ขวัญเนตร ปุญญถาวร
2566อาคารสำนักวิทยบริการ (อาคาร 22)อมรพรรณ พัทโร
2565อาคารหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ (อาคาร 17)อมรพรรณ พัทโร
2565อาคารสำนักวิทยบริการ (อาคาร 22)อมรพรรณ พัทโร
2564อาคารสำนักวิทยบริการ (อาคาร 22)อมรพรรณ พัทโร
2563สำนักวิทยบริการอมรพรรณ พัทโร
 ข้อมูลแบบประเมินตนเองประจำปี พื้นที่/อาคาร ผู้ให้ข้อมูล