ข้อมูลแบบประเมินตนเองประจำปี 2564

Custom Content

ประจำปี

ประจำปี2564
พื้นที่/อาคารอาคารสำนักวิทยบริการ (อาคาร 22)
Custom Content

การรับรองสำนักงานสีเขียว

การรับรองสำนักงานสีเขียวขอการรับรองสำนักงานสีเขียวใหม่
Custom Content

ข้อมูลหน่วยงาน/บริษัท

พื้นที่ในสำนักงานของท่าน ขนาด (ตารางเมตร)7,736
ขอบเขตพื้นที่ภายใต้การดำเนินงาน Green Office ประกอบด้วยพื้นที่อะไรบ้าง มีกิจกรรมอะไรบ้าง

ขอบเขตพื้นที่และกิจกรรมอาคารสำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) รายละเอียด ดังนี้
1. พื้นที่ชั้น 1 อาคาร 22 ประกอบด้วย พื้นที่สำนักงานบริหาร
พื้นที่สำนักงานฝ่ายหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ พื้นที่บริการภายใน และร้านน่ำเคียว ค่าเฟ่
2. พื้นที่ชั้น 2 อาคาร 22 ประกอบด้วย ห้องพักผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ ห้องปฏิบัติงาน
โปรแกรมเมอร์ ห้อง Server ห้องประชุมกลุ่มย่อย ห้องพักเจ้าหน้าที่และพื้นที่บริการ
3. พื้นที่ชั้น 3 อาคาร 22 ประกอบด้วย ห้องพักเจ้าหน้าที่ ห้องมินิเธียเตอร์ ห้องโสตทัศนวัสดุ ห้อง
คอมพิวเตอร์ 1 และ 2 และพื้นที่บริการ
4. พื้นที่รอบอาคาร 22 ประกอบด้วย พื้นที่ลาดจอดรถฝั่งทิศตะวันตก พื้นที่ด้านหน้าอาคาร 22 พื้นที่
สนามหญ้าฝั่งทิศตะวันออก

ประเภทอาคารสำนักงานที่ขอการรับรองอาคารเดี่ยว (เป็นอาคารสำนักงานของตัวเอง มีมิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์น้ำชัดเจน)
จำนวนพนักงานประจำภายในสำนักงานของท่าน (คน)37
จำนวนพนักงานชั่วคราวภายในสำนักงานของท่าน (คน)18
จำนวนผู้รับจ้างช่วงภายในสำนักงานของท่าน (คน)2
รวมทั้งสิ้น (คน)57
Custom Content

ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน

คำนำหน้าชื่อนางสาว
ชื่อ-สกุลอมรพรรณ พัทโร
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานบริหาร
เบอร์โทรศัพท์มือถือ(088) 783-7040
EmailEmail hidden; Javascript is required.
Custom Content

ข้อมูลการใช้ทรัพยากร

1. ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)1. ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)
สถิติประจำเดือน
เดือน จำนวน
มกราคม 48.40 ลบม.
กุมภาพันธ์ 53.50 ลบม.
มีนาคม 128.30 ลบม.
เมษายน 68.60 ลบม.
พฤษภาคม 37.20 ลบม.
มิถุนายน 46.50 ลบม.
กรกฎาคม 37.20 ลบม.
สิงหาคม 12.90 ลบม.
2. ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)2. ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
สถิติประจำเดือน
เดือน จำนวน
มกราคม 7,793 กว.
กุมภาพันธ์ 12,776 กว.
มีนาคม 22,553 กว.
เมษายน 10,385 กว.
พฤษภาคม 9,153 กว.
มิถุนายน 7,491 กว.
กรกฎาคม 6,242 กว.
สิงหาคม 6,696 กว.
3. ปริมาณการใช้กระดาษ (กิโลกรัม)3. ปริมาณการใช้กระดาษ (กิโลกรัม)
สถิติประจำเดือน
เดือน จำนวน
มกราคม 2 กก.
กุมภาพันธ์ 8 กก.
มีนาคม 2 กก.
เมษายน 0 กก.
พฤษภาคม 20 กก.
มิถุนายน 2 กก.
กรกฎาคม 7.5 กก.
สิงหาคม 5 กก.
4. (1) ปริมาณของเสีย (กรณีส่งฝังกลบเท่านั้น) / ขยะทั่วไป4. ปริมาณของเสีย (กรณีส่งฝังกลบเท่านั้น)
4.1 ขยะทั่วไป
สถิติประจำเดือน
เดือน จำนวน
มกราคม 109.9 กก.
กุมภาพันธ์ 120.8 กก.
มีนาคม 199.2 กก.
เมษายน 95.4 กก.
พฤษภาคม 45.3 กก.
มิถุนายน 88.6 กก.
กรกฎาคม 39.90 กก.
สิงหาคม 42.50 กก.
4. (2) ปริมาณของเสีย (กรณีส่งฝังกลบเท่านั้น) / เศษอาหาร4.2 เศษอาหาร
สถิติประจำเดือน
เดือน จำนวน
มกราคม 11.50 กก.
กุมภาพันธ์ 14.70 กก.
มีนาคม 30.80 กก.
เมษายน 2.00 กก.
พฤษภาคม 1.50 กก.
มิถุนายน 8.50 กก.
กรกฎาคม 6.90 กก.
สิงหาคม 12.40 กก.
5. (1) ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง / น้ำมันดีเซล5. ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง
5.1 น้ำมันดีเซล
สถิติประจำเดือน
เดือน จำนวน
มกราคม 25 ลิตร
กุมภาพันธ์ 17 ลิตร
มีนาคม 25 ลิตร
เมษายน 55 ลิตร
พฤษภาคม 2 ลิตร
มิถุนายน 14 ลิตร
กรกฎาคม 0 ลิตร
สิงหาคม 0 ลิตร
5. (2) ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง / ก๊าซโซลีน/น้ำมันเบนซิน5.2 ก๊าซโซลีน/น้ำมันเบนซิน
5. (3) ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง / ก๊าซโซฮอลล์5.3 ก๊าซโซฮอลล์
สถิติประจำเดือน
เดือน จำนวน
มกราคม 3 ลิตร
กุมภาพันธ์ 3 ลิตร
มีนาคม 6 ลิตร
เมษายน 3 ลิตร
พฤษภาคม 0 ลิตร
มิถุนายน 3 ลิตร
กรกฎาคม 0 ลิตร
สิงหาคม 0 ลิตร
Custom Content

ข้อมูลการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว เบื้องต้น

หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบายการวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบายการวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1.1 มีการกำหนดบริบทองค์กรและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน
 • มีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ของสำนักงาน
 • มีการกำหนดขอบเขตกิจกรรมของสำนักงาน
หลักฐาน
1.2 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
 • มีการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และลงนามโดยผู้บริหาร
 • นโยบายมีการประกาศใช้และระบุวันที่ประกาศใช้ชัดเจน
หลักฐานfile_ประกาศนโยบายสำนักงานสีเขียว.pdf
1.3 คณะทำงาน ทีมงาน
 • มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม
 • กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ผู้บริหารลงนามในคำสั่งและระบุวันที่ประกาศใช้ชัดเจน
หลักฐาน
1.4 การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินงานเรื่องใดบ้าง
 • มีการรวบรวมกิจกรรมของสำนักงาน
 • ระบุประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 • ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมทางตรงและทางอ้อม
 • ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมสภาวะปกติ ผิดปกติ และฉุกเฉิน
 • จัดลำดับความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน
 • มีการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมตามความสำคัญ
1.5 กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • กำหนดผู้รับผิดชอบด้านกฎหมายของสำนักงาน
 • จัดทำทะเบียนกฎหมายที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน
 • รวบรวมและทบทวนกฎหมายใหม่อยู่เสมอ
 • ยังไม่เคยดำเนินการในเรื่องนี้
หลักฐาน
1.6 หน่วยงานมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก ในเรื่องใดบ้าง
 • การใช้ไฟฟ้า
 • การใช้น้ำ
 • ปริมาณของเสีย
 • การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
 • การใช้กระดาษ
 • ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
หลักฐานfile_เป้าหมายและตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม-ประจำปี-2564.pdf
1.7 การเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจก หน่วยงานมีการดำเนินการเรื่องใดบ้าง
 • มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาคำนวณก๊าซเรือนกระจก
 • ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
 • ปริมาณการใช้น้ำ
 • ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
 • ปริมาณการใช้กระดาษ
 • ปริมาณการขยะที่นำไปฝังกลบ
 • มีการนำเสนอข้อมูล/ กราฟ แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสำนักงานให้พนักงานทราบ
 • มีการให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก
1.8 การทบทวนฝ่ายบริหาร1.8 การทบทวนฝ่ายบริหาร
1.8.1 การกำหนดองค์ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
 • มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม
 • มีตัวแทนของแต่ละฝ่าย/แผนก/ส่วนงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละหมวดเข้าร่วมประชุม
 • จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมจะต้องมากกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนผู้ที่เป็นคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว พร้อมหลักฐานการลงนามเข้าร่วมประชุม
 • หากผู้ที่จะต้องเข้าประชุมไม่สามารถเข้าร่วมได้ จะต้องมีวิธีการรายงานผลการประชุมให้รับทราบพร้อมรับข้อเสนอแนะ
1.8.2 มีการกำหนดวาระการประชุม และทำการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารดังนี้
 • มีการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • วาระที่ 1 การติดตามผลการดำเนินงานปรับปรุงระบบฯ ที่ผ่านมา
หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

2.1 มีการจัดทำแผนการอบรมหรือกิจกรรมให้ความรู้แก่พนักงาน
 • มีการกำหนดแผนและหลักสูตรการอบรมของสำนักงาน (ครั้ง/ปี)
โปรดระบุ6 ครั้ง/ปี
หน่วยงานเคยจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานเรื่องใดบ้าง

1. การบรรยายให้ความรู้ด้านการจัดการขยะ
2. การบรรยายให้ความรู้คาร์บอนฟุตพริ้นท์
3. การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ
4. ศึกษาดูงานการจัดการสิ่งแวดล้อมหน่วยงานภายนอก (กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.อ.ปัตตานี)
5. การบรรยายเพื่อการพัฒนาสำนักงานสีเขียว(Green Office) ตามเกณฑ์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- อบรมเกณฑ์สำนักงานสีเขียวปี 2564
- อบรมหลักสูตรการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านกลไกการพัฒนาสำนักงานสีเขียว

รูปแบบการอบรม
 • การอบรมภายใน
 • มีวิทยากรมาอบรม
จำนวนพนักงานที่เข้ารับการอบรมคิดเป็นร้อยละร้อยละ 90.67 จากหลักสูตรทั้งหมด 6 หลักสูตร
 • มีการประเมินความรู้ก่อน-หลังการอบรม
 • มีการจัดทำประวัติการอบรมพนักงาน
 • มีการเก็บข้อมูลประวัติวิทยากรในการอบรม
หลักฐาน
2.2 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน
 • บอร์ดประชาสัมพันธ์
 • ประกาศเสียงตามสาย
 • ประกาศในเวบไซต์ของหน่วยงาน
 • ประกาศในเฟสบุคของหน่วยงาน
 • Line กลุ่มของหน่วยงาน
 • กิจกรรม morning talk
การสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานมีเรื่องอะไรบ้าง

1. นโยบายสิ่งแวดล้อม
2. ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญและการจัดการ
3. การปฏิบัติตามกฎหมาย
4. ความสะอาดและความเป็นระเบียบ 7 ส.
5. เป้าหมายและมาตรการพลังงาน-ทรัพยากร (น้ำ ไฟฟ้า น้ำมันเชื้อเพลิง กระดาษ)
6. เป้าหมายและมาตรการจัดการของเสีย
7. สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
8. ก๊าซเรือนกระจก
9. พลังงานทดแทน

หน่วยงานมีแนวทางการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของพนักงานในการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) อย่างไรบ้าง

1. สื่อสารสร้างความตระหนักผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ไลน์กลุ่ม อีเมล Facebook เว็บไซต์
2. บอร์ดประชาสัมพันธ์
3. ไวนิล
4. แบนเนอร์ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่ กรรมการหมวด 2 ดำเนินการและบุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำ และส่งผ่านทางไลน์กลุ่มเพื่อสร้างความตระหนัก และรับรู้ ปฏิบัติร่วมกัน
5. สติ๊กเกอร์รณรงค์ประชาสัมพันธ์ตามจุดต่าง ๆ
6. มีการกำหนดผู้รับผิดชอบด้านการสื่อสาร

หลักฐาน
2.3 การรับข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
 • มีการกำหนดช่องทางรับข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน ได้แก่
โปรดระบุ

1. มีการจัดทำช่องทางรับข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซต์
2. มีการกำหนดหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดการข้อร้องเรียน
3. มีการจัดการข้อเสนอแนะฯ และรายงานต่อผู้บริหาร

หลักฐาน
หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

3.1 การใช้น้ำมีมิเตอร์น้ำแยกชัดเจนสำหรับพื้นที่ขอการรับรอง
3.1.1 มาตรการประหยัดน้ำของสำนักงานมีเรื่องใดบ้าง
 • ใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ เช่น
โปรดระบุ

- ติดตั้งเคเบิ้ลไทร์เพื่อจำกัดการไหลของน้ำจากก๊อกอย่างเหมาะสม
- การปรับแต่งฟลัชวาล์วน้ำชักโครกเพื่อการประหยัดการใช้น้ำ

 • มีการตรวจสอบจุดรั่วไหลและอุปกรณ์ชำรุดเพื่อซ่อมบำรุง
 • มีการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ เช่น น้ำทิ้งจากสำนักงานมารดน้ำต้นไม้
3.1.2 การเก็บข้อมูลการใช้น้ำของสำนักงาน
 • มีข้อมูลปริมาณการใช้น้ำรายเดือน
 • มีการเปรียบเทียบข้อมูลปริมาณการใช้น้ำในแต่ละเดือน
3.1.3 พนักงานมีส่วนร่วมในการประหยัดน้ำในสำนักงานอย่างไร

มีการกำหนดข้อตกลงใน TOR ของบุคลากรในการดำเนินการประหยัดน้ำในสำนักงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวของสำนักวิทยบริการ โดยที่บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการประหยัดน้ำที่ทางสำนักวิทยบริการประกาศใช้ เช่น การปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งหลังใช้งาน

หลักฐาน
3.2 การใช้พลังงานมีมิเตอร์ไฟฟ้าแยกชัดเจนสำหรับพื้นที่ขอการรับรอง
3.2.1 มาตรการประหยัดไฟฟ้าของสำนักงานมีเรื่องใดบ้าง
 • ใช้อุปกรณ์/เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เช่น ระบบเซนเซอร์, เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์ 5
 • ลดการใช้ไฟฟ้าในจุดที่ไม่จำเป็น
 • กำหนดเวลาเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน
 • ใช้ timer ช่วยตั้งเวลาในการเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า
 • ใช้พลังงานทางเลือก เช่น โซลาร์เซลล์
3.2.2 การเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของสำนักงาน
 • มีข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายเดือน
 • มีการเปรียบเทียบข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน
3.2.3 พนักงานมีส่วนร่วมในการประหยัดไฟฟ้าในสำนักงานอย่างไร

มีการกำหนดข้อตกลงใน TOR ของบุคลากรในการดำเนินการประหยัดไฟฟ้าในสำนักงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวของสำนักวิทยบริการ โดยที่บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการประหยัดไฟฟ้าและพลังงานที่ทางสำนักวิทยบริการประกาศใช้ เช่น บุคลากรปิดสวิทช์ไฟทันทีเมื่อเลิกใช้งาน ใช้กระติกน้ำร้อนของส่วนกลาง และใส่น้ำร้อนตามปริมาณที่ต้องการใช้เท่านั้น ถอดปลั๊กไฟทันทีที่เลิกใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศทิ้งไว้ในห้องเมื่อไม่มีผู้ใช้งาน Sleep เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้ง เมื่อไม่ใช้งานเกิน 1 ชม.

3.2.4 มาตรการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงในสำนักงานมีเรื่องใดบ้าง
 • มีการสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • มีการวางแผนการเดินทาง
 • มีการซ่อมบำรุงดูแลยานพาหนะของสำนักงาน
 • ทางเดียวกันไปด้วยกัน (car pool)
 • การใช้จักรยานหรือใช้บริการรถขนส่งสาธารณะ
3.2.5 การเก็บข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของสำนักงาน
 • มีข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายเดือน
 • มีการเปรียบเทียบข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในแต่ละเดือน
3.2.6 พนักงานมีส่วนร่วมในการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงในสำนักงานอย่างไร

มีการกำหนดข้อตกลงใน TOR ของบุคลากรในการดำเนินการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงในสำนักงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวของสำนักวิทยบริการ โดยที่บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการประหยัดน้ำเพลิงในสำนักงาน ที่ทางสำนักวิทยบริการประกาศใช้ เช่น หากบุคลากรต้องไปในสถานที่เดียวกัน จะใช้วิธีการเดินทางร่วมกัน หากเดินทางในระยะทางใกล้ ๆ ภายในวิทยาเขต บุคลากรจะใช้วิธีการเดินแทนการใช้รถส่วนตัว หรือใช้รถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า หรือรถไฟฟ้าของวิทยาเขต รวมทั้งการใช้รถไฟฟ้าสามล้อในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ แทนการใช้รถยนต์ เช่น การทำกิจกรรม Big Cleaning ของสำนักวิทยบริการ จะใช้รถสามล้อไฟฟ้าในการขนเศษขยะ ใบไม้ ไปทิ้ง ณ จุดที่ทางหน่วยงานกำหนด และใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในการนำส่งหนังสือราชการระหว่างคณะ นอกจากนี้บุคลากรจะใช้การประชุมแบบ VDO Conference ในรูปแบบต่าง ๆ แทนการเดินทางอีกด้วย

หลักฐาน
3.3 การใช้กระดาษและอุปกรณ์สำนักงาน
 • มีการกำหนดมาตรการในการเบิกกระดาษ/อุปกรณ์ต่างๆ
 • มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ QR CODE
 • มีการใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า
 • มีการบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องพิมพ์ ให้อยู่ในสภาพดีเพื่อลดการสูญเสียกระดาษ
 • มีจุดวางอุปกรณ์สำนักงานสำหรับใช้งานร่วมกัน
3.3.2 การเก็บข้อมูลการใช้กระดาษของสำนักงาน
 • มีข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษรายเดือน
 • มีการเปรียบเทียบข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษในแต่ละเดือน
3.3.3 พนักงานมีส่วนร่วมในการประหยัดกระดาษในสำนักงาน อย่างไร

มีการกำหนดข้อตกลงใน TOR ของบุคลากรในการดำเนินการประหยัดกระดาษในสำนักงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวของสำนักวิทยบริการ โดยที่บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการประหยัดกระดาษ ที่ทางสำนักวิทยบริการประกาศใช้ เช่น บุคลากรใช้การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-mail, e-document หากมีความจำเป็นต้องใช้กระดาษบุคลากรจะตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องก่อนสั่งพิมพ์ทุกครั้ง การสั่งพิมพ์จะเป็นแบบข้อความเท่านั้น บุคลากรจะเบิกวัสดุ เท่าที่จำเป็นและเบิกในปริมาณที่พอเหมาะกับการใช้เท่านั้น บุคลากรจะใช้อุปกรณ์สำนักงานร่วมกันเป็นของส่วนกลาง บุคลากรจะนำกระดาษจากการพิมพ์หรือการถ่ายเอกสารหน้าเดียวกลับมาใช้ใหม่เป็นกระดาษ reuse รวมทั้งการนำซองจดหมายต่าง ๆ ที่ใช้แล้ว นำกลับมาใช้ในการส่งเอกสารภายในสำนักงานหรือวิทยาเขต และบุคลากรเลือกซื้อและใช้กระดาษจากหน่วยงานที่ได้รับรองระบบการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หลักฐาน
3.4 การจัดประชุมและนิทรรศการของสำนักงานดำเนินการเรื่องใดบ้าง
 • มีการกำหนดมาตรการในการใช้ห้องประชุม
 • มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลเพื่อเตรียมการประชุม ได้แก่ QR code, Email, Social Network, Intranet
 • การเตรียมขนาดห้องประชุมเหมาะสมกับจำนวนผู้ประชุม
 • การจัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่มเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการเกิดขยะ หรือลดบรรจุภัณฑ์ในการห่ออาหาร
 • ห้องประชุมหรือพื้นที่จัดนิทรรศการไม่มีการตกแต่งด้วยวัสดุที่ย่อยสลายยาก หรือวัสดุที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
 • มีหน่วยงานภายนอกมาใช้บริการห้องประชุมของหน่วยงาน
 • มีการจดบันทึกจำนวนผู้มาใช้บริการ
หลักฐานfile_3.4มาตรการและอัตราค่าบริการห้องต่างๆ-และภาพประกอบ.pdf
หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

4.1 การจัดการของเสีย
 • มีการคัดแยกขยะตามประเภทขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม ภายในสำนักงาน และติดป้ายบ่งชี้ประเภทขยะอย่างถูกต้อง
 • การทิ้งขยะถูกต้องในสำนักงาน
 • มีการบันทึกข้อมูลปริมาณขยะแต่ละประเภททุกเดือน
 • มีการส่งขยะให้ อปท. หรือผู้รับจ้างที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
 • มีการจัดทำเส้นทางการจัดการขยะแต่ละประเภทในสำนักงาน
 • มีการติดตาม ตรวจสอบการกำจัดขยะของผู้รับจ้างให้มีการ จัดการอย่างเหมาะสมตามหลักวิชาการ
 • มีกิจกรรมรณรงค์ สร้างความตระหนัก การเรียนรู้เกี่ยวกับ การจัดการขยะในสำนักงาน
หลักฐาน
4.2 การจัดการน้ำเสีย
 • มีผู้รับผิดชอบดูแลในการจัดการน้ำเสีย และมีความรู้ความเข้าใจในการดูแล
โปรดระบุมีถังดักไขมันบริเวณจุดล้างภาชนะทุกจุด
 • มีการบำบัดน้ำเสียครบทุกจุดที่ปล่อยน้ำเสีย
โปรดระบุมีผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง (กรณีพื้นที่ใช้สอยของอาคารมากกว่า 5,000 ตร.ม.)
หลักฐาน
หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

5.1 อากาศในสำนักงาน
 • มีการกำหนดแผนในการดูแลทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร ม่าน มูลี่ พรมปูห้อง พื้นห้อง เพดาน
โปรดระบุปฏิบัติตามแผนทำได้ครบถ้วน
5.1.2 หน่วยงานมีการควบคุมคุณภาพอากาศภายในและภายนอกอย่างไรบ้าง
 • มีการควบคุมไอเสียรถยนต์บริเวณสำนักงาน
 • มีการกำหนดมาตรการรองรับหากเกิดมลพิษทางอากาศจากภายนอกสำนักงาน
หลักฐาน
5.2 แสงสว่างในสำนักงานตรวจวัดความเข้มแสงสว่างทุกปี
5.2.2 ถ้ามีการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างเครื่องมือที่ใช้
 • ได้รับการสอบเทียบ
5.2.3 ผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างภายในสำนักงานผ่านตามมาตรฐาน
หลักฐาน
5.3 เสียงในสำนักงาน

ไม่มี

5.3.2 มีการควบคุมเสียงดังภายในสำนักงานอย่างไรมี
โปรดระบุ

1. มีมาตรการรองรับเกี่ยวกับมลพิษทางเสียง
2. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางมหาวิทยาลัย

5.3.3 เสียงดังภายนอกสำนักงานมีอะไรบ้าง

ไม่มี

5.3.4 มีการควบคุมเสียงดังภายนอกสำนักงานอย่างไรมี
โปรดระบุ

1. มีมาตรการรองรับเกี่ยวกับมลพิษทางเสียง
2. ปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางมหาวิทยาลัย

5.4 ความน่าอยู่
 • มีการจัดทำแผนผังของสำนักงาน และกำหนดพื้นที่ชัดเจนเป็นสัดส่วน เช่น พื้นที่ทำงาน พื้นที่พักผ่อน พื้นที่ส่วนรวม
 • มีการกำหนดผู้รับผิดชอบดูแลในแต่ละพื้นที่
 • มีกิจกรรมทำความสะอาดประจำปี หรือ 5ส
 • พื้นที่สีเขียวในสำนักงานมีผู้รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาอยู่เสมอ
 • เคยตรวจสอบสัตว์พาหะนำเชื้อในสำนักงาน
โปรดระบุพบสัตว์พาหะนำเชื้อ เช่น หนู นกพิราบ แมลงสาบ
หลักฐาน
5.5 การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน
 • มีการอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี
ครั้งล่าสุดวันที่30 กรกฎาคม 2564
 • มีภาพถ่ายการอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟ
 • มีการกำหนดเส้นทางหนีไฟ ธงนำทาง
 • มีจุดรวมพล
 • อุปกรณ์ดับเพลิงมีความเหมาะสม และเพียงพอต่อการใช้งาน
 • มีการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงสม่ำเสมอ และพร้อมใช้งาน
 • มีแผนระงับเหตุฉุกเฉินที่เป็นปัจจุบัน
หลักฐาน
หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง

หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง

6.1 การจัดซื้อสินค้า
 • มีผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อสินค้าในสำนักงาน
 • มีการศึกษาคว้าเกี่ยวกับฉลากที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • มีการจัดทำบัญชีรายการสินค้าที่จัดซื้อในสำนักงาน
 • มีการใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP
หลักฐาน
6.2 การจัดจ้าง
 • จ้างทำความสะอาดสำนักงาน
 • จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
 • บริการจัดประชุมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6.2.2 ข้อตกลงงานจ้าง
 • มีการจัดทำข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม
 • มีการอบรมให้ความรู้คำแนะนำด้านสิ่งแวดล้อมกับผู้รับจ้าง
 • มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
6.2.3 การเลือกใช้บริการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • มีการค้นหาโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
 • มีการจัดประชุมนอกสถานที่/โรงแรม
 • การจัดประชุมนอกสถานที่/โรงแรม เป็นแบบ Green meeting
หลักฐาน