ข้อมูลแบบประเมินตนเองประจำปี 2565

Custom Content

ประจำปี

ประจำปี2565
พื้นที่/อาคารอาคารหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ (อาคาร 17)
Custom Content

การรับรองสำนักงานสีเขียว

การรับรองสำนักงานสีเขียวขอการรับรองสำนักงานสีเขียวใหม่
Custom Content

ข้อมูลหน่วยงาน/บริษัท

พื้นที่ในสำนักงานของท่าน ขนาด (ตารางเมตร)3352 ตารางเมตร
ขอบเขตพื้นที่ภายใต้การดำเนินงาน Green Office ประกอบด้วยพื้นที่อะไรบ้าง มีกิจกรรมอะไรบ้าง

1) พื้นที่สำนักงาน ขนาด 525 ตารางเมตร
2) พื้นที่บริการผู้ใช้บริการหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ขนา 920 ตารางเมตร
3) พื้นที่นั่งอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง ขนาด 380 ตารางเมตร
4) พื้นที่สีเขียวรอบอาคาร 17 ขนาด 1527 ตารางเมตร

ประเภทอาคารสำนักงานที่ขอการรับรองอาคารเดี่ยว (เป็นอาคารสำนักงานของตัวเอง มีมิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์น้ำชัดเจน)
จำนวนพนักงานประจำภายในสำนักงานของท่าน (คน)13
จำนวนพนักงานชั่วคราวภายในสำนักงานของท่าน (คน)3
จำนวนผู้รับจ้างช่วงภายในสำนักงานของท่าน (คน)0
รวมทั้งสิ้น (คน)16
Custom Content

ข้อมูลผู้ตอบแบบประเมิน

คำนำหน้าชื่อนางสาว
ชื่อ-สกุลอมรพรรณ พัทโร
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานบริหาร
เบอร์โทรศัพท์มือถือ(088) 783-3040
EmailEmail hidden; Javascript is required.
Custom Content

ข้อมูลการใช้ทรัพยากร

1. ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)1. ปริมาณการใช้น้ำประปา (ลูกบาศก์เมตร)
สถิติประจำเดือน
เดือน จำนวน
มกราคม 277.00
กุมภาพันธ์ 233.00
มีนาคม 276.00
เมษายน 256.00
พฤษภาคม 263.00
มิถุนายน 282.00
กรกฎาคม 332.00
2. ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)2. ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
สถิติประจำเดือน
เดือน จำนวน
มกราคม 2,240.00
กุมภาพันธ์ 2,334.00
มีนาคม 2,940.00
เมษายน 877.00
พฤษภาคม 4,305.00
มิถุนายน 2,576.00
กรกฎาคม 2,779.00
3. ปริมาณการใช้กระดาษ (กิโลกรัม)3. ปริมาณการใช้กระดาษ (กิโลกรัม)
สถิติประจำเดือน
เดือน จำนวน
มกราคม 3.70
กุมภาพันธ์ 2.80
มีนาคม 3.70
เมษายน 1.40
พฤษภาคม 0.90
มิถุนายน 1.20
กรกฎาคม 0.50
4. (1) ปริมาณของเสีย (กรณีส่งฝังกลบเท่านั้น) / ขยะทั่วไป4. ปริมาณของเสีย (กรณีส่งฝังกลบเท่านั้น)
4.1 ขยะทั่วไป
4. (2) ปริมาณของเสีย (กรณีส่งฝังกลบเท่านั้น) / เศษอาหาร4.2 เศษอาหาร
5. (1) ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง / น้ำมันดีเซล5. ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง
5.1 น้ำมันดีเซล
5. (2) ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง / ก๊าซโซลีน/น้ำมันเบนซิน5.2 ก๊าซโซลีน/น้ำมันเบนซิน
5. (3) ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง / ก๊าซโซฮอลล์5.3 ก๊าซโซฮอลล์
สถิติประจำเดือน
เดือน จำนวน
มกราคม-กรกฎาคม 0
Custom Content

ข้อมูลการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว เบื้องต้น

หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบายการวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบายการวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

1.1 มีการกำหนดบริบทองค์กรและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน
 • มีการกำหนดขอบเขตพื้นที่ของสำนักงาน
 • มีการกำหนดขอบเขตกิจกรรมของสำนักงาน
หลักฐาน
1.2 นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
 • มีการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม และลงนามโดยผู้บริหาร
 • นโยบายมีการประกาศใช้และระบุวันที่ประกาศใช้ชัดเจน
หลักฐาน1.1.2_นโยบายสิ่งแวดล้อม-Gree-Office-อาคาร-17.pdf
1.3 คณะทำงาน ทีมงาน
 • มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม
 • กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ผู้บริหารลงนามในคำสั่งและระบุวันที่ประกาศใช้ชัดเจน
หลักฐาน
1.4 การระบุประเด็นปัญหาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม มีการดำเนินงานเรื่องใดบ้าง
 • มีการรวบรวมกิจกรรมของสำนักงาน
 • ระบุประเด็นปัญหาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
 • ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมทางตรงและทางอ้อม
 • ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมสภาวะปกติ ผิดปกติ และฉุกเฉิน
 • จัดลำดับความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมในสำนักงาน
 • มีการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมตามความสำคัญ
หลักฐาน
1.5 กฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • กำหนดผู้รับผิดชอบด้านกฎหมายของสำนักงาน
 • จัดทำทะเบียนกฎหมายที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน
 • รวบรวมและทบทวนกฎหมายใหม่อยู่เสมอ
หลักฐาน1.4.1_1หนังสือขออนุมัติแต่งตั้งทีมกฏหมาย-signed.pdf
1.6 หน่วยงานมีการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพยากร พลังงาน ของเสีย และปริมาณก๊าซเรือนกระจก ในเรื่องใดบ้าง
 • การใช้ไฟฟ้า
 • การใช้น้ำ
 • ปริมาณของเสีย
 • การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
 • การใช้กระดาษ
 • ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
หลักฐาน
1.7 การเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจก หน่วยงานมีการดำเนินการเรื่องใดบ้าง
 • มีการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาคำนวณก๊าซเรือนกระจก
 • ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
 • ปริมาณการใช้น้ำ
 • ปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง
 • ปริมาณการใช้กระดาษ
 • ปริมาณการขยะที่นำไปฝังกลบ
 • มีการนำเสนอข้อมูล/ กราฟ แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสำนักงานให้พนักงานทราบ
 • มีการให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก
หลักฐาน
1.8 การทบทวนฝ่ายบริหาร1.8 การทบทวนฝ่ายบริหาร
1.8.1 การกำหนดองค์ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
 • มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม
 • มีตัวแทนของแต่ละฝ่าย/แผนก/ส่วนงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในแต่ละหมวดเข้าร่วมประชุม
 • จำนวนผู้เข้าร่วมการประชุมจะต้องมากกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนผู้ที่เป็นคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว พร้อมหลักฐานการลงนามเข้าร่วมประชุม
 • หากผู้ที่จะต้องเข้าประชุมไม่สามารถเข้าร่วมได้ จะต้องมีวิธีการรายงานผลการประชุมให้รับทราบพร้อมรับข้อเสนอแนะ
1.8.2 มีการกำหนดวาระการประชุม และทำการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารดังนี้
 • มีการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • วาระที่ 1 การติดตามผลการดำเนินงานปรับปรุงระบบฯ ที่ผ่านมา
 • วาระที่ 2 นโยบายสิ่งแวดล้อม
 • วาระที่ 3 ความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม (ความเพียงพอและความเหมาะสม)
 • วาระที่ 4 การติดตามผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา
 • วาระที่ 5 การสื่อสารและข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม
 • วาระที่ 6 การเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
 • วาระที่ 7 ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
 • วิสัยทัศน์ แนวคิดของผู้บริหารของการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวอย่างต่อเนื่อง
 • จัดทำรายงานการประชุมทบทวนฝ่ายบริหารและภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นว่ามีการประชุมจริง
หลักฐาน
หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

2.1 มีการจัดทำแผนการอบรมหรือกิจกรรมให้ความรู้แก่พนักงาน
 • มีการกำหนดแผนและหลักสูตรการอบรมของสำนักงาน (ครั้ง/ปี)
โปรดระบุ7 ครั้ง/ปี
หน่วยงานเคยจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานเรื่องใดบ้าง

1.การพัฒนาสำนักงานสีเขียวเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน carbon neutral
2.การบรรยายให้ความรู้ปลูกจิตสำนึกรักษ์พลังงานและภาวะก๊าซเรือนกระจก
3.การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง กำรป้องกันอัคคีภัยและการอบพยพหนีไฟ
4.อบรมโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2565 ตามเกณฑ์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
5.การประชุมชี้แจ้งให้ความรู้โครงการ G-Green
6.รับการ Coaching ผ่านออนไลน์
7.Coaching เตรียมความพร้อมรับการประเมิน

รูปแบบการอบรม
 • การอบรมภายใน
 • การอบรมภายนอก
 • มีวิทยากรมาอบรม
จำนวนพนักงานที่เข้ารับการอบรมคิดเป็นร้อยละ93
 • มีการประเมินความรู้ก่อน-หลังการอบรม
 • มีการจัดทำประวัติการอบรมพนักงาน
 • มีการเก็บข้อมูลประวัติวิทยากรในการอบรม
หลักฐาน
2.2 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน
 • บอร์ดประชาสัมพันธ์
 • ประกาศเสียงตามสาย
 • ประกาศในเวบไซต์ของหน่วยงาน
 • ประกาศในเฟสบุคของหน่วยงาน
 • Line กลุ่มของหน่วยงาน
 • อื่นๆ
โปรดระบุ

เว็บไซต์สำนักงานสีเขียวสำนักวิทยบริการ Green OAR
ไวนิล
แบนเนอร์
สติกเกอร์
นิทรรศการออนไลน์
tik tok

การสื่อสารประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานมีเรื่องอะไรบ้าง

การประหยัดน้ำ ไฟ กระดาษ พลังงานเชื้อเพลิง
นโยบายสิ่งแวลล้อม
การใช้พลังงานทดแทน (โซลาร์เซลล์)
ก๊าซเรือนกระจก
การแยกขยะให้ถูกประเภท
การเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าหมายสิ่งแวดล้อม
7ส.
การจัดการของเสีย

หน่วยงานมีแนวทางการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมของพนักงานในการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) อย่างไรบ้าง

1.คัดแยกขยะตามประเภท โดยมีจุดทิ้งหน้าอาคาร 22/17
2ทำความสะอาด 7 ส. และ Big Cleaning เป็นประจำทุกเดือน ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
3.ล้างอาหารที่มีจุดดักไขมันเท่านั้น ข้างอาคาร17, ชั้น 3 ,ดาดฟ้า
4.ปิดไฟเมื่อไม่ใช้แล้ว
5.ปิดจอคอมเมื่อพักเที่ยง
6.ถอดปลั๊กทุกครั้งที่ไม่ใช้
7.ใช้กระบอกน้ำที่สำนักฯ ให้ทดแทนการใช้ขวดพลาสติก
8.ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก
9.ใช้รถมอเตอร์ไซต์ไฟฟ้าส่งเอกสารแทนการใช้รถที่ใช้น้ำมัน
10.ประชุมผ่าน E meeting แทนการใช้กระดาษ
11.เมื่อมีการประชุมและจัดเบรกจะใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
12.เมื่อมีการจัดสัมนาจะเลือกโรงแรมที่มีสัญลักษ์ Green
13. มีการประชาสัมพันธ์ด้านสำนักงานสีเขียวแก่บุคลากรในหน่วนงาน ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดการตระหนักรู้ถึงการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ผ่านข่องทางต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

หลักฐาน
2.3 การรับข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
 • มีการกำหนดช่องทางรับข้อคิดเห็นและข้อร้องเรียน ได้แก่
โปรดระบุ

เว็บไซต์สำนัก Green OAR ในด้านข้อเสนอเเนะด้านสิ่งแดล้อม
ป้ายประชาสัมพันธ์ ที่มี QR code เพื่อเข้าเข้าใช้งาน
กล่องรับฟังข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม

หลักฐาน
หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

3.1 การใช้น้ำมีมิเตอร์น้ำแยกชัดเจนสำหรับพื้นที่ขอการรับรอง
3.1.1 มาตรการประหยัดน้ำของสำนักงานมีเรื่องใดบ้าง
 • ใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ เช่น
โปรดระบุ

- ติดตั้งเคเบิ้ลไทร์เพื่อจำกัดการไหลของน้ำจากก๊อกอย่างเหมาะสม

 • มีการตรวจสอบจุดรั่วไหลและอุปกรณ์ชำรุดเพื่อซ่อมบำรุง
 • มีการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ เช่น น้ำทิ้งจากสำนักงานมารดน้ำต้นไม้
3.1.2 การเก็บข้อมูลการใช้น้ำของสำนักงาน
 • มีข้อมูลปริมาณการใช้น้ำรายเดือน
 • มีการเปรียบเทียบข้อมูลปริมาณการใช้น้ำในแต่ละเดือน
3.1.3 พนักงานมีส่วนร่วมในการประหยัดน้ำในสำนักงานอย่างไร

มีการกำหนดข้อตกลงใน TOR ของบุคลากรในการดำเนินการประหยัดน้ำของอาคารหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ (อาคาร 17) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว โดยที่บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการประหยัดน้ำที่ทางอาคาร 17 ประกาศใช้ เช่น การปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ

หลักฐาน
3.2 การใช้พลังงานมีมิเตอร์ไฟฟ้าแยกชัดเจนสำหรับพื้นที่ขอการรับรอง
3.2.1 มาตรการประหยัดไฟฟ้าของสำนักงานมีเรื่องใดบ้าง
 • ใช้อุปกรณ์/เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน เช่น ระบบเซนเซอร์, เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์ 5
 • ลดการใช้ไฟฟ้าในจุดที่ไม่จำเป็น
 • กำหนดเวลาเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน
 • ใช้ timer ช่วยตั้งเวลาในการเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า
 • ใช้พลังงานทางเลือก เช่น โซลาร์เซลล์
3.2.2 การเก็บข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของสำนักงาน
 • มีข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายเดือน
 • มีการเปรียบเทียบข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน
3.2.3 พนักงานมีส่วนร่วมในการประหยัดไฟฟ้าในสำนักงานอย่างไร

มีการกำหนดข้อตกลงใน TOR ของบุคลากรในการดำเนินการประหยัดไฟฟ้าของอาคารหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ (อาคาร 17) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว โดยที่บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการประหยัดไฟฟ้าและพลังงานที่ทางอาคาร 17 ประกาศใช้ เช่น บุคลากรปิดสวิทช์ไฟทันทีเมื่อเลิกใช้งาน ใช้กระติกน้ำร้อนของส่วนกลาง ถอดปลั๊กไฟทันทีที่เลิกใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด Sleep เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกครั้ง เมื่อไม่ใช้งานเกิน 1 ชม.

3.2.4 มาตรการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงในสำนักงานมีเรื่องใดบ้าง
 • มีการสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • มีการวางแผนการเดินทาง
 • มีการซ่อมบำรุงดูแลยานพาหนะของสำนักงาน
 • ทางเดียวกันไปด้วยกัน (car pool)
 • การใช้จักรยานหรือใช้บริการรถขนส่งสาธารณะ
3.2.5 การเก็บข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของสำนักงาน
 • มีข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรายเดือน
 • มีการเปรียบเทียบข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในแต่ละเดือน
3.2.6 พนักงานมีส่วนร่วมในการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงในสำนักงานอย่างไร

มีการกำหนดข้อตกลงใน TOR ของบุคลากรในการดำเนินการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว โดยที่บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการประหยัดน้ำเพลิงที่ทางสำนักวิทยบริการประกาศใช้ เนื่องจากอาคาร 17 ไม่มีรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ประจำอาคาร บุคลากรจึงใช้หลักการปฏิบัติตามมาตรการเดียวกันกับอาคารสำนักวิทยบริการ (อาคาร 22) เช่น หากบุคลากรต้องไปในสถานที่เดียวกัน จะใช้วิธีการเดินทางร่วมกัน หากเดินทางในระยะทางใกล้ ๆ ภายในวิทยาเขต บุคลากรจะใช้วิธีการเดินแทนการใช้รถส่วนตัว หรือใช้รถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า หรือรถไฟฟ้าของวิทยาเขต รวมทั้งการใช้รถไฟฟ้าสามล้อในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ แทนการใช้รถยนต์ เช่น การทำกิจกรรม Big Cleaning ของอาคาร 17 จะใช้รถสามล้อไฟฟ้าในการขนเศษขยะ ใบไม้ ไปทิ้ง ณ จุดที่ทางหน่วยงานกำหนด นอกจากนี้บุคลากรจะใช้การประชุมแบบ VDO Conference ในรูปแบบต่าง ๆ แทนการเดินทางอีกด้วย

หลักฐาน
3.3 การใช้กระดาษและอุปกรณ์สำนักงาน
 • มีการกำหนดมาตรการในการเบิกกระดาษ/อุปกรณ์ต่างๆ
 • มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ QR CODE
 • มีการใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า
 • มีการบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องพิมพ์ ให้อยู่ในสภาพดีเพื่อลดการสูญเสียกระดาษ
 • มีจุดวางอุปกรณ์สำนักงานสำหรับใช้งานร่วมกัน
3.3.2 การเก็บข้อมูลการใช้กระดาษของสำนักงาน
 • มีข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษรายเดือน
 • มีการเปรียบเทียบข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษในแต่ละเดือน
3.3.3 พนักงานมีส่วนร่วมในการประหยัดกระดาษในสำนักงาน อย่างไร

มีการกำหนดข้อตกลงใน TOR ของบุคลากรในการดำเนินการประหยัดกระดาษของอาคารหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ (อาคาร 17) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว โดยที่บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการประหยัดกระดาษ ที่ทางอาคาร 17 ประกาศใช้ เช่น บุคลากรใช้การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น e-mail, e-document หากมีความจำเป็นต้องใช้กระดาษบุคลากรจะตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องก่อนสั่งพิมพ์ทุกครั้ง การสั่งพิมพ์จะเป็นแบบข้อความเท่านั้น บุคลากรจะเบิกวัสดุ เท่าที่จำเป็นและเบิกในปริมาณที่พอเหมาะกับการใช้เท่านั้น บุคลากรจะใช้อุปกรณ์สำนักงานร่วมกันเป็นของส่วนกลาง บุคลากรจะนำกระดาษจากการพิมพ์หรือการถ่ายเอกสารหน้าเดียวกลับมาใช้ใหม่เป็นกระดาษ reuse รวมทั้งการนำซองจดหมายต่าง ๆ ที่ใช้แล้ว นำกลับมาใช้ในการส่งเอกสารภายในสำนักงานหรือวิทยาเขต และบุคลากรเลือกซื้อและใช้กระดาษจากหน่วยงานที่ได้รับรองระบบการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หลักฐาน
3.4 การจัดประชุมและนิทรรศการของสำนักงานดำเนินการเรื่องใดบ้าง
 • มีการกำหนดมาตรการในการใช้ห้องประชุม
 • มีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลเพื่อเตรียมการประชุม ได้แก่ QR code, Email, Social Network, Intranet
 • การเตรียมขนาดห้องประชุมเหมาะสมกับจำนวนผู้ประชุม
 • การจัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่มเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการเกิดขยะ หรือลดบรรจุภัณฑ์ในการห่ออาหาร
 • ห้องประชุมหรือพื้นที่จัดนิทรรศการไม่มีการตกแต่งด้วยวัสดุที่ย่อยสลายยาก หรือวัสดุที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
 • มีหน่วยงานภายนอกมาใช้บริการห้องประชุมของหน่วยงาน
 • มีการจดบันทึกจำนวนผู้มาใช้บริการ
หลักฐาน
หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย

หลักฐาน
4.2 การจัดการน้ำเสีย
 • มีผู้รับผิดชอบดูแลในการจัดการน้ำเสีย และมีความรู้ความเข้าใจในการดูแล
โปรดระบุมีถังดักไขมันบริเวณจุดล้างภาชนะทุกจุด
หลักฐาน
หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

5.1 อากาศในสำนักงาน
 • มีการกำหนดแผนในการดูแลทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร ม่าน มูลี่ พรมปูห้อง พื้นห้อง เพดาน
โปรดระบุปฏิบัติตามแผนทำได้ครบถ้วน
5.1.2 หน่วยงานมีการควบคุมคุณภาพอากาศภายในและภายนอกอย่างไรบ้าง
 • มีการควบคุมไอเสียรถยนต์บริเวณสำนักงาน
 • มีการจัดการฝุ่นละอองจากก่อสร้าง/ปรับปรุงสำนักงาน
 • มีการกำหนดมาตรการรองรับหากเกิดมลพิษทางอากาศจากภายนอกสำนักงาน
หลักฐาน
5.2 แสงสว่างในสำนักงานตรวจวัดความเข้มแสงสว่างทุกปี
5.2.2 ถ้ามีการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างเครื่องมือที่ใช้
 • ได้รับการสอบเทียบ
5.2.3 ผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างภายในสำนักงานผ่านตามมาตรฐาน
หลักฐาน
5.3 เสียงในสำนักงาน

ไม่มี

5.3.2 มีการควบคุมเสียงดังภายในสำนักงานอย่างไรมี
โปรดระบุ

มีมาตราการรองรับ

5.3.3 เสียงดังภายนอกสำนักงานมีอะไรบ้าง

ไม่มี

5.3.4 มีการควบคุมเสียงดังภายนอกสำนักงานอย่างไรมี
โปรดระบุ

มีมาตราการรองรับ

5.4 ความน่าอยู่
 • มีการจัดทำแผนผังของสำนักงาน และกำหนดพื้นที่ชัดเจนเป็นสัดส่วน เช่น พื้นที่ทำงาน พื้นที่พักผ่อน พื้นที่ส่วนรวม
 • มีการกำหนดผู้รับผิดชอบดูแลในแต่ละพื้นที่
 • มีกิจกรรมทำความสะอาดประจำปี หรือ 5ส
 • มีการจัดทำแผนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของสำนักงาน
 • พื้นที่สีเขียวในสำนักงานมีผู้รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาอยู่เสมอ
 • เคยตรวจสอบสัตว์พาหะนำเชื้อในสำนักงาน
โปรดระบุพบสัตว์พาหะนำเชื้อ เช่น หนู นกพิราบ แมลงสาบ
หลักฐาน
5.5 การเตรียมพร้อมต่อสภาวะฉุกเฉิน
 • มีการอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี
ครั้งล่าสุดวันที่8 สิงหาคม 2565
 • มีภาพถ่ายการอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟ
 • มีการกำหนดเส้นทางหนีไฟ ธงนำทาง
 • มีจุดรวมพล
 • อุปกรณ์ดับเพลิงมีความเหมาะสม และเพียงพอต่อการใช้งาน
 • มีการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงสม่ำเสมอ และพร้อมใช้งาน
 • มีแผนระงับเหตุฉุกเฉินที่เป็นปัจจุบัน
หลักฐาน
หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง

หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง

6.1 การจัดซื้อสินค้า
 • มีผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อสินค้าในสำนักงาน
 • มีการศึกษาคว้าเกี่ยวกับฉลากที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • มีการจัดทำบัญชีรายการสินค้าที่จัดซื้อในสำนักงาน
หลักฐาน
6.2 การจัดจ้าง
 • จ้างทำความสะอาดสำนักงาน
 • จ้างดูแลความปลอดภัย
6.2.2 ข้อตกลงงานจ้าง
 • มีการจัดทำข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อม
 • มีการอบรมให้ความรู้คำแนะนำด้านสิ่งแวดล้อมกับผู้รับจ้าง
 • มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
6.2.3 การเลือกใช้บริการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • มีการค้นหาโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
หลักฐาน