นโยบายสิ่งแวดล้อม สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ทำข้อตกลงกับวิทยาเขตปัตตานี ในการขับเคลื่อนและเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว (Green office)

greenstaff_web

1 กันยายน 2021

มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

เว็บไซต์ที่เป็นแหล่งศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย ถูกต้อง และเชื่อถือได้ มีข้อมูลในรูปบทความสิ่งแวดล้อมออนไลน์ อินโฟกราฟฟิค สิ่งพิมพ์ ตลอดจนการฝึกอบรม

greenstaff_web

30 สิงหาคม 2021

การล้างจานและภาชนะของสำนักวิทยบริการ ตามมาตรการ Green office

สำนักวิทยบริการมีมาตรการและข้อปฏิบัติในการล้างจานและภาชนะต่าง ๆ ได้เฉพาะบริเวณที่จัดให้ ซึ่งมีถังดักไขมัน

greenstaff_web

25 สิงหาคม 2021

การตรวจสอบสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การตรวจสอบสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวบรวมเว็บไซต์ แหล่งข้อมูลและตราสัญลักษณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ฉลากเขียว ฉลากตะกร้าเขียว ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นต้น

greenstaff_web

24 สิงหาคม 2021
1 3 4 5 6 7 8