แบบประเมินตนเอง โครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office)

Displaying 1 - 6 of 6

 ข้อมูลแบบประเมินตนเองประจำปี พื้นที่/อาคาร ผู้ให้ข้อมูล
2567อาคารสำนักวิทยบริการ (อาคาร 22)อมรพรรณ พัทโร
2565อาคารสำนักวิทยบริการ (อาคาร 22)อมรพรรณ พัทโร
2566อาคารฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ และสถานีวิทยุกระจายเสียง (อาคาร 16)ขวัญเนตร ปุญญถาวร
2565อาคารหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ (อาคาร 17)อมรพรรณ พัทโร
2564อาคารสำนักวิทยบริการ (อาคาร 22)อมรพรรณ พัทโร
2563สำนักวิทยบริการอมรพรรณ พัทโร
 ข้อมูลแบบประเมินตนเองประจำปี พื้นที่/อาคาร ผู้ให้ข้อมูล